Marzo 21, 2021

Boletín Oficial da Axencia Estatal do Estado (Galego)

A orde do Ministerio de Desenvolvemento do 17 de xuño de 1997 “pola que se regulan as condicións para o goberno de embarcacións de recreación”, define os títulos do goberno de Estes buques e establecen as regras xerais que regulan as atribuciones e condicións da emisión deles. O propósito desta resolución é o desenvolvemento desta orde segundo a prisión final final, sendo os primeiros e segundos parágrafos desta resolución, dictados sobre a base da competencia prevista no artigo 6.1.c) da lei dos portos do Estado e da Mariña Mercante e da terceira, cuarta e quinta seccións, dictadas no ámbito da competencia desta Dirección Xeral nas comunidades autónomas que non asumiron o exercicio efectivo das competencias en termos de ensinanzas náuticas deportivas, segundo o artigo 5 da orde.

A disposición adicional cuarta da orde anteriormente mencionada especifica que a Dirección Xeral da Mariña Mercante procederá á publicación dunha nova habilidade psicofísica para a obtención ou a renovación dos títulos que permiten a Goberno de embarcacións recreativas.

Esta resolución regaen a resolución do 22 de xuño de 1990, da Dirección Xeral do Marina Mercant E, afirmando a imaxe de defectos físicos e enfermidades que constitúen a inutilidade para obter títulos para o goberno de barcos recreativos. Ademais da actualización lóxica da avaliación das habilidades psicofísicas segundo a evolución dos premios médicos, esta resolución presenta unha nova visión tendo en conta a natureza voluntaria da navegación recreativa. Neste sentido, existe a posibilidade de alegar a falta ou non cumprir algúns criterios, a través da adaptación do buque, a restrición da navegación ou a un control médico que permite garantir as condicións mínimas da persoa para o goberno do buque, como Á disposición adicional adicional da orde do Ministerio de Desenvolvemento do 17 de xuño de 1997. Os criterios de aceptación están detallados de forma máis explícita, destacando os relacionados cos trastornos mentais e de conduta e os relacionados coa dependencia, o abuso e os trastornos inducidos por calquera tipo de sustancias.

A orde mencionada establece na primeira disposición adicional as validacións dos títulos para o goberno de barcos recreativos emitidos segundo a normativa antes da devandita orde. O obxectivo destas validacións é limitar o número de títulos que non sexan os catro incluídos na orde e incluso impiden que os títulos coa mesma denominación teñan diferentes atribucións dependendo da súa data de emisión. A casuística é moi ampla e a orde non abarca todos os casos, polo que é necesario expandir o contido que seguía a liña imposta por ela, detallando cada caso e sempre tendo en conta a redución das atribucións que os titulares conferíanse no antigo graos. Considérase que a extensa experiencia no goberno destes buques cumpre perfectamente o obxectivo de garantir a competencia no coñecemento da navegación e seguridade que a orde establece a través da disposición adicional adicional realizando prácticas de seguridade básicas e navegación.

Días marítimos e os días de navegación obrigatorios para o patrón e os títulos do capitán segundo a orde derrogada, son substituídos polas prácticas básicas de seguridade e navegación da orde do 17 de xuño. Hai casos de cidadáns que antes da entrada en vigor desta orde fixeron parte dos días do mar ou de navegación. Considérase que en calquera destes casos a orde debería prexudicalos no sentido de invalidar os días realizados e, aínda que se considera que as novas prácticas mellorarán o coñecemento práctico, é razoable dar un período para a conclusión dos días do mar ou Días de navegación aínda que a orde estea en vigor.

O programa teórico de patrón e títulos de capitán contidos na orde do 17 de xuño de 1997, foi unha actualización do seu contido con respecto á resolución do 19 de febreiro de 1990, sen embargo, a diferenza non é Tan substancial que non nos permite validar as partes do programa que os candidatos aprobaron en exames de acordo co devandito programa de resolución, coas partes correspondentes do programa contidas nesa orde.

A orde O 17 de xuño de 1997, que regula as condicións para o goberno de embarcacións recreativas, no seu artigo 17 establece o procedemento para realizar prácticas básicas de seguridade e navegación. Este artigo indica que o órgano administrativo competente establecerá as condicións para a autorización da escola ou a axencia para impartir prácticas. Na terceira sección, as condicións a que se refire este artigo se desenvolven no terceiro ano.

O artigo 10 do 17 de xuño de 1997 autoriza as federacións deportivas náuticas á emisión de autorizacións para o goberno de embarcacións Recreación, sempre que estivesen habilitados polo organismo administrativo competente. Na cuarta sección desta resolución establece as condicións que permiten a habilitación das federacións náuticas deportivas.

son as administracións competentes responsables da convocatoria, organización e resolución de probas teóricas e prácticas para a obtención. Os títulos de acordo Coa disposición do artigo 13 da Orde do 17 de xuño de 1997. A este respecto, establécese a quinta parte desta resolución que regula o desempeño dos exames.

Primeiro. Táboa de habilidades psicofísicas.

a) Para a expedición, a renovación ou a valoración de calquera dos títulos regulados pola Orde do 17 de xuño de 1997, o solicitante deberá presentar á Administración competente, un certificado médico que se axusta a As disposicións das habilidades psicofísicas a que se refiren o anexo I desta resolución, que acredita as condicións psicofísicas para a obtención dos títulos de navegación requiridos polo artigo 15 do 17 de xuño de 1997. Os casos nos que era necesario de acordo coa disposición adicional adicional da orde anteriormente mencionada, este certificado especificará a necesidade do buque para ir á regra necesita adaptacións ou está equipado con medios adecuados, así como o límite de tempo do documento de acreditación. DO TÍTULO ou RESTRICACIÓNS DE NAVIGACIÓN.

b) Considérase que aquelas persoas que realizaron o recoñecemento médico necesario para Obtención ou ampliación do permiso ou licenza de condución de vehículos, establecido na normativa do condutor e en calquera das súas clases, ten a aptitude psicofísica necesaria para a xestión de buques recreativos con excepción da capacidade visual en termos de sentido brillante e visión de Cores, polo que a presentación do permiso ou licenza de condución en vigor unida a un informe dun médico ou diploma en óptica é aceptado no que o interesado cumpre co criterio 1.3 do anexo I, substituído do certificado médico emitido de acordo co Táboa de Aptitude do anexo I, limitando o período de validez do documento de certificado obtido ou renovado para o goberno de embarcacións recreativas, ao indicado no permiso ou á licenza de condución.

c) cando no certificado médico , a necesidade da adaptación do barco, establécese a restrición da navegación ou a necesidade de tomar a equensación IPO adicional, será gravado na parte traseira da tarxeta que demostra o título e despois das atribucións conferidas sobre o título a frase “restricións psicofísicas adicionais”. As persoas nas que esta circunstancia concurcio debe traer un documento anexo emitido pola Dirección Xeral da Mariña Mercante, que rexistra a adaptación do buque, a restrición da navegación ou o equipamento adicional necesario.

segundo. Emisión de títulos. Validación de títulos, prácticas e programa teórico.

a) O contido desta sección é aplicable a todos os títulos emitidos e exames examinados segundo a orde do 17 de xuño de 1997, independentemente da administración competente que emite os títulos ou convocar os exames.

b) Os interesados cando cumpran as condicións para acceder ao título contido no artigo 8 da orde do 17 de xuño de 1997, solicitarán a emisión da administración de convocatoria do último exame teórico aprobado. No caso de tratar con renovacións ou validacións, o interesado preferentemente procesalos antes da administración que o emitise antes.

Validación de títulos:

c) para os titulados como patrón de embarcacións deportivas en motor de primeira clase e patrón de embarcacións deportivas en conxunto, a orde do 31 de xaneiro de 1990 valida automaticamente Os seus graos polo título de patrón de embarcacións recreativas cando caduca calquera das súas cartas. Este criterio pódese manter a partir da orde de repouso que ten que ter en conta que os patróns que teñen estes dous graos teñen a suficiente experiencia para acceder ao título de patrón de recreación establecido na orde do 17 de xuño de 1997 sen a necesidade de prácticas básicas de navegación e seguridade.

d) Para os titulados do patrón de barcos deportivos de segunda clase, a orde do 17 de xuño de 1997 establece a validación cun patrón de embarcación recreativa de motor, sempre que se realicen as probas prácticas correspondentes a este grao. Considéranse como tales, o desempeño das prácticas básicas de seguridade e navegación correspondentes ao patrón de buque recreativo, previsto na orde mencionada anteriormente. No caso de que as prácticas mencionadas anteriormente comprendan a parte correspondente á vela, a validación levaríase a cabo polo patrón de embarcacións recreativas e de vela.

e) para os titulados do patrón de buques deportivos no motor de primeira clase , a orde do 17 de xuño de 1997 establece a validación co patrón de embarcación recreativa do motor, sempre que se realicen as probas prácticas correspondentes a este grao. Considéranse como tales, realizando as correspondentes prácticas básicas de seguridade e navegación ou a aprobación dun exame práctico previsto na orde mencionada. Se se inclúen nas prácticas de seguridade e navegación básicas mencionadas, as prácticas correspondentes á vela serán incluídas, o título sería un patrón de embarcacións recreativas e vela. O exame práctico anterior tería lugar en capitáns marítimos para verificar que o interesado ten coñecementos prácticos suficientes para acceder ao novo grao. Non obstante, considérase que os patróns de barcos deportivos de primeira clase teñen a suficiente experiencia para acceder ao novo grao sen necesidade de realizar as probas prácticas indicadas cando exerceron polo menos dous anos como un patrón dun barco antes da entrada en vigor A orde mencionada e demostrada documentalmente presentando a licenza de rol ou navegación. Do mesmo xeito, será aceptado en substitución de prácticas de seguridade e navegación básicas, a realización, antes da entrada en vigor da orde do 17 de xuño de 1997, setenta e cinco días de navegación ou vinte e cinco días de mar nunha escola de Navegación de acordo coa orde do 31 de xaneiro de 1990.

f) Para os titulados de patrón de embarcacións deportivas de vela, a orde do 17 de xuño de 1997 establece a validación con patrón de embarcacións recreativas, sempre que sexa práctico As probas correspondentes a esta valoración realízanse. Considérase tal, xa sexa as correspondentes prácticas básicas de seguridade e navegación ou a aprobación dun exame práctico previsto na orde mencionada. Este exame práctico tería lugar nas capitais marítimas para verificar que o interesado ten coñecementos prácticos suficientes para acceder ao novo grao. Non obstante, considérase que os patróns de buques deportivos a navegación teñen experiencia suficiente para acceder ao novo grao sen necesidade de que as probas prácticas indicadas, cando exerceron polo menos dous anos como un patrón de barco antes da entrada en Vigor da orde mencionada e demostrada documentalmente presentando a licenza de rol ou navegación. Así mesmo, será aceptado en substitución de prácticas básicas de seguridade e navegación, a realización, antes da entrada en vigor da Orde do 17 de xuño de 1997, de cincuenta días de navegación ou vinte e cinco días de mar nunha escola de navegación segundo Para a orde do 31 de xaneiro de 1990.

g) Os titulados de patrón de barcos deportivos costa poden validar o seu título co patrón de iates sempre que as probas prácticas correspondentes a este grao. Considérase tal, xa sexa as correspondentes prácticas básicas de seguridade e navegación ou a aprobación dun exame práctico previsto na orde mencionada.Este exame práctico tería lugar nos Capitáns Marítimos para verificar que o interesado ten coñecementos prácticos suficientes para acceder ao novo grao, con todo considérase que os patróns de barcos deportivos costeros teñen experiencia suficiente para acceder ao novo grao sen necesidade de realizar a práctica As probas indicadas cando exerceron polo menos cinco anos como un patrón dun buque e que se demostra documentalmente presentando a licenza de rol ou navegación. Do mesmo xeito, será aceptado en substitución de prácticas de seguridade e navegación básicas, a realización, antes da entrada en vigor da orde do 17 de xuño de 1997, setenta e cinco días de navegación ou vinte e cinco días de mar nunha escola de Navegación de acordo coa orde do 31 de xaneiro de 1990.

Validación de prácticas:

h) Patróns de iate que comezaron a realización de días de navegación ou días de mar antes do 3 de xaneiro , 1998, para acceder ao título de capitán de Yacht, serán un período ata o 3 de xullo de 1999 para completar os días de navegación ou días mariños necesarios segundo a orde do 31 de xaneiro de 1990. Estes días de navegación ou días do mar Sexa aceptado para substituír as prácticas básicas de seguridade e navegación para acceder ao novo grao de capitán de Yacht.

i) patróns de barcos recreativos unha vela e motor, ou buques deportivos e motor de primeira clase Barcos de clase ou costa que comezaron a realización de días de navegación ou días mariños antes do 3 de xaneiro de 1998, a fin de acceder ao título do iate definido na orde do 31 de xaneiro de 1990, terán tempo ata o 3 de xaneiro de 1999 a Completar os días de navegación ou días mariños necesarios. Estes días de navegación ou días do mar serán aceptados para substituír as prácticas básicas de seguridade e navegación para acceder ao novo título de patrón de iates.

j) aquelas persoas que superaron na súa totalidade ou en parte o exame teórico do Os títulos do capitán ou o patrón de iate segundo o programa da orde do 31 de xaneiro de 1990 poden optar por levar a cabo os días de navegación ou de navegación segundo a orde do 31 de xaneiro de 1990 ou as prácticas básicas de seguridade e navegación segundo a orde do 17 de xuño , 1997, no caso de escoller a primeira opción, os candidatos para o título de Capitán de Yate terán un prazo para levalos ata o 3 de xullo de 1999 e os candidatos de iate terán tempo ata o 3 de xaneiro de 1999.

Validación do programa teórico:

k) As partes do programa de patrón de iates será validado a partir da resolución do 19 de febreiro de 1990, que superaron os candidatos cando Presentar os exames de patrón de iates segundo a orde do 17 de xuño de 1997, segundo o seguinte:

i. Parágrafo 1, a seguridade, é válido na súa totalidade, as antigas disciplinas teóricas barco, seguridade mar, primeiros auxilios e de propulsión mecánica son aprobados.

II. A sección 1.1 é válida se se aproba o tema da teoría do antigo buque.

III. As seccións 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 son válidas se se aproba a antiga materia de seguridade no mar.

iv. A sección 1.6 é válida se se aproba a vella materia de primeiros auxilios.

v. O parágrafo 1.7 é válido se se aproba o ex suxeito de propulsión mecánica.

VI. O parágrafo 2, a navegación, é válida na súa totalidade se se aproba a antiga materia de navegación teórica.

VII. O parágrafo 3, a meteoroloxía ea oceanografía, é válida na súa totalidade se se aproba a antiga materia de meteoroloxía.

VIII. O parágrafo 4, os procedementos de Radiotelephone, son valorados na súa totalidade se se aproba o antigo curso de procedementos de radiotelefonelo.

IX. O parágrafo 5, a lexislación e regulación, é válido na súa totalidade se se aproba a antiga edición da lexislación e regulamentos.

l) As partes do programa de capitán de iates será validado na resolución de 19 de febreiro de 1990, Eles superaron os candidatos cando se envían aos exames do capitán de iates segundo o 17 de maio de 1997, segundo o seguinte:

i. Parágrafo 1, a teoría barco e construción naval, son válidos se o buque vello da teoría de buques e construción shipbuild é aprobada.

II. O parágrafo 2, a navegación, é válida se se aproba o asunto de navegación antiga.

III. O parágrafo 3, os cálculos de navegación son válidos se se aproba o curso antigo de cálculos astronómicos.

iv.O parágrafo 4, a meteoroloxía ea oceanografía, é válida se se aproba a antiga meteoroloxía e o oceanografía.

v. O parágrafo 5, o inglés, é válido se se aproba o antigo problema do inglés.

Terceiro. Prácticas de seguridade e de navegación básicas.

a) Os requisitos contidos nesta sección establecen as condicións para a realización de prácticas básicas de seguridade e navegación dentro do ámbito da Dirección Xeral da Mariña Mercante das Escolas Autorizadas, en As comunidades autónomas onde as funcións e servizos en termos de ensinanzas náuticas deportivas non foron transferidas.

b) As escolas de navegación autorizadas están autorizadas no ámbito desta Dirección Xeral segundo a resolución da Dirección Xeral do Mariña Mercante do 8 de outubro de 1990, mentres que unha nova regulación foi aprobada na segunda disposición transitoria da Orde do 17 de xuño de 1997, impartirá prácticas básicas de seguridade e navegación, sempre que cumpran o establecido nesta sección.

c) esas persoas físicas ou xurídicas que desexen durante este período de transición obter a AU Toriing para impartir as prácticas básicas mencionadas anteriormente, deben solicitalo ante a Dirección Xeral da Mariña Mercante, acreditando a recollida dos requisitos, de acordo coa disposición desta sección e na terceira sección da resolución do 8 de outubro de 1990.

d) Os barcos destinados a realizar as prácticas deben estar cubertas por unha póliza de seguro de responsabilidade civil de 50.000.000 de responsabilidade civil e tamén cubrir o risco de accidentes dos estudantes perseguidos.

e) Os barcos para levar a cabo o As prácticas serán exclusivamente embarcacións recreativas, considerándose aos efectos do rexistro e rexistro segundo o Real Decreto 1027/1989, que o seu uso como buque de prácticas confire un obxectivo lucrativo.

f) Visitas con auxiliares O motor pode ser usado para a realización de prácticas básicas de seguridade e navegación, sempre que teñan todos os equipos necesarios para real Izar a práctica correspondente ao obxecto do título.

g) O instrutor é a responsable de impartir e supervisar as prácticas e debe estar en posesión dun título profesional que o capteu para impartir o mencionado Clases prácticas de acordo coa lexislación vixente. O instrutor eo propietario da escola autorizada certificarán as prácticas realizadas que deben comunicarse á Administración marítima para garantir o control da súa realización.

h) O instrutor manterá unha relación contractual coa escola responsable Para a realización das prácticas.

i) O equipo mínimo necesario nos barcos para realizar as prácticas será:

Patrón de navegación básica. Material para a categoría de navegación “D” plus extintor, bicho, sinais de pirotecnia e sinal de salvamento táboa.

patrón de recreación. Equipo para a categoría de navegación “C” máis barómetro e termómetro, agulla para tomar atrasos, sonda e GPS

patrón de yate. Material para a categoría de navegación “B” plus radar, referencia capa e Nomenclator de estacións costeiras.

Yacht capitán. Material para a categoría de navegación “A” dous sextantes, “pilotos gráficos”, “Travesías Directions”, “Lista de Luz e néboa Signal”.

En cuarto lugar. Autorización federal para o goberno de barcos.

a) As condicións para a habilitación das federacións, que están incluídas no ámbito da Dirección Xeral da Mariña Mercante e que corresponden aos deportes de Federacións Náuticas de Deportes de As comunidades autónomas onde as funcións e servizos en termos de ensinanzas náuticas-deportivas non foron transferidas serán as contidas nesta sección de acordo co disposto no artigo 10 da Orde do 17 de xuño de 1997.

b) As federacións de deportes náuticas e de navegación están habilitadas para a emisión das autorizacións a que se refire o artigo 10 do 17 de xuño de 1997.

c) As federacións de deportes náuticas e de navegación poden facer os exames correspondentes Obtención da autorización federal que consistirá nunha proba teórica e unha práctica. A proba teórica consistirá na formulación dun cuestionario de vinte preguntas de acordo coas disposicións do anexo II desta resolución.

d) As federacións habilitadas enviarán a esta Dirección Xeral de aprobación a convocatoria de consideración No que incluirá a relación dos membros do tribunal de revisión, indicando o seu grao e experiencia profesional. A Dirección Xeral da Mariña Mercante determinará a supervisión ou o control destes exames e prácticas.

e) As federacións habilitadas remitirán a esta Dirección Xeral dos Solicitantes, así como os aprobados nas probas mencionadas.

F) Os solicitantes para a autorización federativa deberán dirixirse á As federacións náuticas-deportivas habilitaron, enviando unha solicitude estandarizada segundo o modelo adxunto como anexo III a esta resolución e incorporando os documentos que están establecidos no anexo III.

g) para a obtención da autorización federativa interesada Os partidos deberán chegar a dezaoito anos de idade. Os menores que alcanzaron dezaseis anos poden obtelo, sempre que teñan o consentimento dos seus pais ou gardiáns.

h) Autorizacións federativas emitidas pola Orde do 6 de marzo de 1969 de ata 8 HP Fiscal e os emitidos pola Orde do 31 de xaneiro de 1990 de ata 45 CV, estarán directamente directamente pola autorización establecida a fin de 17 de xuño de 1997.

i) A tarxeta estandarizada que resulta a validez do A autorización federal adaptarase ao tipo de impresión establecida no anexo II do 17 de xuño de 1997 e debe reflectir a aprobación da Dirección Xeral da Mariña Mercante.

j) As federacións de deportes náuticas poden percibir a dereitos de exame que aproban as súas placas, que se poñerán en coñecemento da Dirección Xeral da Mariña Mercante pola súa posterior aprobación.

k) Barcos destinados a realizar das prácticas deben estar cubertas por unha póliza de seguro de responsabilidade civil de 50 millóns de pesetas e tamén cubrir o risco de accidentes dos estudantes perseguidos.

l) As prácticas terán unha duración de tres horas e consistirán en :

i. Como usar Lifejacket, extintores, sinais pirotécnicos e espello de sinal.

II. Manexo de Cabos.

III. Preparativos Antes de iniciar a manobra: comprobacións sobre: ausencia de gases explosivos, aceite de motor e nivel de transmisor, nivel de combustible, filtro de combustible con decantador de auga sobre motores diésel, tapón de fondo de refrixeración. Poñer en neutro e comezar o motor. Comprobacións despois de iniciar: alarmas e instrumentos de control. Refrixeración.

iv. Aplicación das regras, por suposto e goberno, velocidade de seguridade, seguimento e identificación de marcas e balizas.

v. Manobras en Dársena: precaucións cando hai cabos no auga. Maniobra e volta. Parar o rasgado. Efecto da hélice ao revés. Evolucións e ciraboga. Efecto do timón nas evolucións (librar a popa). Aproximación aos lados ou ao final, ou a anchage. Parar unha boia. Uso do buffer. Efectos do vento sobre estas manobras.

VI. Manobra do home á auga.

A I anterior e II puntos poden ser realizadas nos barcos ou no chan.

quinto. Exames teóricos.

a) Esta sección especifica o procedemento a seguir nos exames teóricos convocados pola Dirección Xeral da Mariña Mercante correspondente ás Comunidades Autónomas onde as funcións e servizos non foron transferidas. Deportes náuticos .

b) formarase un tribunal que actuará como un órgano colegiado segundo o segundo capítulo da Lei 30/1992.

c) O presidente do tribunal será o Director Xeral de Inspección Marítima ou persoa á que delegue.

d) O secretario será unha persoa ao servizo da Administración Xeral do Estado.

e) para Cada exame de exames O presidente do tribunal nomeará o número de membros dos membros da vocal do órgano colegiado que considere necesarios, dependendo do título referido como a chamada e a estimación dos candidatos para os exames. Serán polo menos dous e un máximo de cinco vocales.

f) As vocales serán empregados públicos ao servizo das administracións públicas con grao nacional náutico e / ou grao superior ou multimedia con competencia profesional nos temas de exame .

g) en todas as chamadas, será nomeado un tribunal alternativo.

h) Os membros dos tribunais terán dereito a percibir a compensación que determina a lexislación vixente.

i) O subdirector xeral de inspección marítima establecerá semanual o número de chamadas ordinarias para cada título e lugar de exame, podendo establecer en calquera momento o número de chamadas extraordinarias que tendo en conta o número de As partes interesadas son consideradas necesarias.

j) Os candidatos solicitarán a súa admisión ao exame nunha instancia dirixida ao presidente do tribunal, acompañado da seguinte documentación:

i. Fotografía en cor similar ás do documento nacional de identidade.

II.Certificado Médico Oficial axustado á táboa de aptitude psicofísica ou, á súa ausencia, desde o comportamento da licenza de condución acompañado dun informe ou diploma de médico en óptica na que está certificado que o interesado cumpre o Criter Rio 1.4 do anexo I ou Fotocopia da tarxeta de crédito do título anterior do candidato se obtivo ou renovouse a un tempo de menos de cinco anos na data da chamada que solicita.

III. A lección dos dereitos de exame establecidos nas respectivas chamadas e para cada un dos graos.

iv. Fotocopia do documento nacional de identidade, tarxeta de residencia ou pasaporte.

Madrid, 30 de decembro de 1997.-O director xeral, Fernando Casas Blanco.

Anexo I

Aptitudes psicofísicas necesarias para obter ou renovar os graos para o goberno de barcos recreativos

1. Capacidade visual

Se alcanzar a agudeza visual requirida, debe expresarse o uso de lentes correctoras, no informe de aptitude psicofísica, a obriga do seu uso durante o goberno de barcos recreativos. Ditas lentes deben ser ben toleradas. Para os efectos deste anexo, as lentes intraoculares non deben considerarse como lentes correctivas e entenderase como visión monocular, toda perda anatómica ou funcional, ambliopia ou eliminación dun ollo, así como calquera agudeza visual igual ou inferior a 0,10 en Un ollo, con ou sen lentes correctoras.

criterios de exploración / fitness

1.1 Acuidade visual. / Debe ser posuído, se é necesario, con lentes correctivas, unha agudeza visual binocular de polo menos 0,5.

non se admite a visión monocular, excepto aqueles afectados coa agudeza visual no ollo de 0, 6 ou maiores e Máis de tres meses de idade en visión monocular, que pode obter ou renovar o documento de acreditación do título obtido, sempre que se reúnen as outras capacidades visuales. Período máximo de validez de tres anos.

O documento de acreditación do título obtido non pode ser obtido ou renovado se seis meses ou máis non transcorreron despois da cirurxía de refracción. O período de validez será un máximo de un ano durante os primeiros cinco anos e no criterio opcional posteriormente.

1.2 afcaquias e pseudoafaquias. / Monolaterals se permiten, pero os que non bilaterais, tras tres meses de establecida, os valores determinado no punto 1.1, o termo do documento de acreditación do título obtido será, como máximo, de tres anos, de acordo con criterios médicos.

1.3 sentido luminoso e visión de cores. / Alteracións de visión mesópicas ou daltonismo ou outras alteracións da visión das cores, que impiden a correcta interpretación dos sinais luminosos.

1.4 motilidade palpebral. / Non Ptose ou lagoaftalmias están autorizados a afectar a visión nos límites e condicións indicadas na sección 1.1.

1.5 Motilidade do globo ocular. / Diplopies impiden a obtención ou renovación.

Nistagmus impide a obtención ou renovación ao non permitir que os niveis de capacidade visual indicados nos parágrafos 1.1 a 1.6, cando se trata dunha manifestación de calquera enfermidade dos incluídos neste anexo ou cando, Nun criterio opcional, orixínase ou pode orixinar a fatiga visual durante o goberno de barcos recreativos.

1.6 Deterioro progresivo da capacidade de Sual VI. / Enfermidades que causan deterioración progresiva da capacidade visual, cando non impiden alcanzar os niveis establecidos en parágrafos 1.1 a 1,5, implicarán recoñecementos periódicos por hora do tempo que a validez normal do certificado do título obtido, o prazo de validez fixarase de acordo cos criterios médicos.

2. Capacidade auditiva

Cando alcanzar a agudeza auditiva mínima requirida indicada na sección 2.1, é necesario expresar o uso do uso auditivo, debe expresarse a obriga do seu uso durante o goberno do barco.

Exploración / Criterios de aptitude

2.1 Audi Tiva Acuity. / Os afectados por hipoacusias, con ou sen audífonos, de máis do 45 por cento combinados entre as dúas orellas, obtivo o índice desta perda mediante a realización de audiometría tonal, só pode gobernar barcos en categoría de navegación “D”.

3. Sistema locomotor

Criterios de exploración / fitness

Motilidade 3.1./ Non debe haber ningunha alteración que impide que a posición de sedente normal ou a xestión efectiva da vescación ou os dispositivos ou require para que as posicións, as adaptacións, as restricións e outras limitacións atípicas ou as súas adaptacións, as restricións e a navegación sexan determinadas As deficiencias que o interesado sufrir correctamente reflectido no informe de aptitude psicofísica e avaliado nas probas prácticas correspondentes.

4. Sistema cardiovascular

Para avaliar a capacidade funcional, a clasificación do astotio cardíaco de Nova York empregarase a niveis de actividade física da persoa obxecto de exploración. No nivel funcional I, aquelas persoas cuxa actividade física habitual non son limitadas e non causa fatiga, palpitacións, dispnea ou dor angy. No nivel funcional II inclúe aqueles cuxa actividade física habitual está moderadamente limitada e orixina a Simpomatoloxía de fatiga, as palpitacións, a dispnea ou a dor de angny. No nivel III, hai unha marcada limitación da actividade física habitual, aparecendo fatiga, palpitacións, dispnea ou dor angy despois dunha pequena actividade que o habitual. O nivel IV supón a posibilidade de desenvolver calquera actividade física sen a aparición de síntomas e a presenza de insuficiencia cardíaca congestiva en repouso.

Criterios de exploración / aptitude

4.1 Insuficiencia do corazón. / Non debe haber alteración que afecte a dinámica cardíaca con signos obxectivos e funcionais de descompensión ou síncope.

Non debe haber enfermidades cardíacas que orixinan síntomas correspondentes a un nivel funcional III ou IV.

4.2 Trastornos do ritmo. / Non debe haber ningún trastorno de frecuencia cardíaca que poida causar unha perda de atención ou un síncope no patrón do buque, agás cando hai un antecedente ventricular idiotmia idiopático, cun especialista en cardioloxía, pode corrixirse un período de período inferior Normal do documento de certificado obtido de acordo cos criterios médicos.

Non debe haber ningunha alteración do ritmo que orixinase os síntomas correspondentes a un nivel funcional III ou IV.

Non debe haber ningún uso de próteses cardíacas valvulares ou marcapasos, excepto despois de tres meses despois da aplicación do marcapasos ou próteses valvulares, cun especialista en cardioloxía, pódese obter ou renovar o documento adquirido do título obtido cun período de tempo de dous anos.

4,3 carballos coronarios. / Debe haber ningunha historia de infarto de miocardio agudo durante os últimos tres meses.

Non debe haber angina inestable e, se ten angina estable, será, o prazo do documento de acreditación do título obtido será, será, Como máximo, un ano.

Non debe haber coronariopatía que orixinen síntomas correspondentes a un nivel funcional III ou IV.

4.4 Hipertensión AR TERIAL. / Non debe haber sinais de condición cardiovascular, renal ou endocrina que impliquen o risco de estrada, nin a presión arterial sistólica superior a 200 milímetros de mercurio ou diastólica superior a 120 milímetros de mercurio.

4.5 aneurismas. / Non debe haber cardíacas e arteriales de grandes buques. A corrección cirúrxica de aneurismas é admitida, sempre que hai un resultado satisfactorio diso e non hai clínica de isquemia cardíaca. Cando as características do aneurisma non implican un alto risco de rotura nin están asociados coa clínica cardíaca de Ischemia, cun informe especializado dunha cardioloxía ou cirurxián vascular, pódese obter ou renovar ou renovar o documento de acreditación do título obtido cun prazo máximo de validez Un ano.

4.6 Arteriopatías periféricas. / Non debe haber ningún carácter oblitector que produce importantes trastornos clínicos con oscilometría moi reducida.

4.7 Enfermidades venosa. / Debe haber trombosis venosa profunda.

5. Trastornos hematolóxicos

Criterios de exploración / aptitude

5.1 Procesos Hematolóxicos ONCO.

5.1.1 Procesos tan titulados ao tratamento quimioterapéutico. / Despois de tres meses desde a finalización do último ciclo de tratamento, cun informe favorable dun hematólogo e sempre que no último mes non houbo anemia, leucopenia ou trombopenia grave será un período de validez de tres anos, como máximo , ata ese dez anos de remisión completa, igualmente acreditadas cun informe de hematólogo.

5.1.2 Policía Vera. / Se nos últimos tres meses non houbo un valor de hemoglobina superior a 20 gramos por deciliter, proporcionando un informe favorable dun hematólogo, o prazo do documento de acreditación do título obtido será de dous anos.

5.1.3 Outros trastornos oncohematolóxicos. / Non admitido cando a anemia, a leucopenia ou a trombopenia severa foron presentadas nos últimos tres meses ou cando durante os últimos seis meses houbo leucocitosis maiores que 100.000 leucocitos por XL ou trombocitosis maior que 1.000.000 de plaquetas de XL., Presentando tamén un informe favorable Un hematólogo, o período máximo de validez será de dous anos.

5.2 Trastornos non alcohólicos.

5.2.1 Anemías, leucopenias e tromopenias. / Anemas, leucopenias ou tromopenia grave ou moderada de carácter agudo nos últimos tres meses, se se presenta un informe favorable dun hematólogo, caso en que se obtén o documento de acreditación do título obtido cun prazo de validez. Máximo, dous anos.

5.2.2 Trastornos de coagulación. / Os trastornos de coagulación son aceptados que requiren tratamento de substitución habitual se se presenta un informe favorable dun hematólogo, caso en que se pode obter o documento de acreditación do título obtido con períodos de validez, como máximo, tres anos, ou renovarse.

5.2.3 tratamento anticoagulante. / Estes casos son aceptados nos que se produciron descompensacións no último ano que tería requiriría a transfusión de plasma, se se presenta un informe favorable dun hematólogo, caso en que se pode obter ou renovar o documento adquirido con períodos de períodos. Validez de, como máximo, dous anos.

6. Sistema renal

criterios de exploración / fitness

6.1 nepholdes. / Os pacientes sometidos a programas de diálise, cun informe favorable dunha nefróloga, poden obter ou renovar o documento de acreditación do título obtido cun período máximo de validez de dous anos.

6.2 Transplantación renal. / Aqueles sometidos a un transplante renal, despois de máis de seis meses de antigüidade de evolución sen problemas derivados dela, cun informe favorable dun nefrólogo, pode obter ou renovar o documento de acreditación do título obtido cun período de validez máxima de tres anos .

7. Sistema respiratorio

Exploración / Criterios de aptitude

7.1 Dysneas. / Debe haber un desnete permanente en descanso ou esforzo leve.

7.2 Trastornos do soño. / Síndrome de apnéia obstrutiva do sono non se admite, os trastornos relacionados a el, nin outras causas de somnolencia diurna excesiva.

7.3 outras condicións. / Non debe haber trastornos pulmonares, pleurales, diafragmáticos e mediales que determinen a discapacidade funcional, valorando o trastorno ea evolución da enfermidade, especialmente tendo en conta a existencia ou a posibilidade de ocorrencia da dispnea paroxística, intensa dor torácica ou outras alteracións que eles pode influír na seguridade do goberno do buque.

8. Enfermidades metabólicas e endócrinas

criterios de exploración / fitness

8.1 “Diabetes mellitus”. / Non debe haber “diabetes mellitus” que se enrolar con inestabilidade metabólica grave que require asistencia hospitalaria. Sempre que se necesita o tratamento hipoglicémico, debe proporcionarse un informe médico favorable e, a discreción do opcional, pode reducirse o período de tempo. No caso de tratamento con insulina, o prazo do documento de acreditación do título obtido será un máximo dun ano.

8.2 Cadres de Poglicemia. / Non debe haber hipoglicemia aguda ou alteracións metabólicas que estudan con perda de conciencia.

8.3 Outras enfermidades endócrinas, paratiroides e adrenais. / Non debe haber enfermidades endócrinas con sintomatoloxía, agás se o interesado presenta un informe favorable dun especialista en endocrinoloxía e o período de validez será fixado de acordo cos criterios opcionais.

9. O sistema nervioso e muscular

non debe haber enfermidades do sistema nervioso e muscular que producen perda ou diminución grave das funcións do motor, sensoria ou de coordinación que afectan involuntariamente o control do barco.

Exploración / Criterios de aptitude

9.1 Encefálica, medular e periférica do sistema nervioso. / Non debe haber:

Enfermidades do sistema nervioso central ou periférico que producen perda grave ou diminución das funcións de motor, sensoria ou de coordinación.

episodios sincopalos.

Tremores de grandes oscilacións.

Spasmos que producen movementos amplos de cabeza, tronco ou membros.

Tremores e espasmos involuntariamente involuntarsar co control do barco.

9.2 Epilepsia e aprehensión crises doutras etioloxías. / Non hai convulsións epilépticas permitidas ou crise con perda de conciencia durante o último ano.Se transcorra máis dun ano, os afectados deben proporcionar un informe favorable dun neurólogo no que o diagnóstico, o cumprimento da crise, a frecuencia de crise e que o tratamento farmacolóxico prescrito non impide que o goberno do buque. O prazo do documento de acreditación do título obtido será de dous anos. No caso de ausencia de crise durante os últimos tres anos, o prazo de validez será un máximo de cinco anos.

No caso doutros trastornos de convulsivos primarios ou secundarios debido ao consumo de medicamentos ou drogas. Ou Posturúrgico, un período libre de crise de polo menos seis meses a través do informe neurológico debe ser acreditado.

9.3 Alteracións de equilibrio. / Non debe haber alteracións do saldo (mareo, inestabilidade, mareos, vahido) permanente, evolutivo ou intenso, xa sexa de orixe otolóxica ou outra.

9.4 Quisman transitorio. / Ataques isquémicos transitorios ata transcorrer, polo menos seis meses sen síntomas neurolóxicos están permitidos. Os afectados deben proporcionar un informe favorable dun especialista en neurología no que se rexistra a ausencia de secuelas neurolóxicas. Cando, excepcionalmente, e cunha opinión favorable dun especialista en neurología, as secuelas neurolóxicas non impiden a obtención ou a renovación, o prazo do documento de acreditación do título obtido será un máximo de un ano.

9.5 accidentes É sublistante Shandics. / Os accidentes isquémicos recurrentes non deben existir.

10. Trastornos mentais e de conduta

A aplicación adecuada da normativa e determinación do cumprimento do criterio xurídico específico de competencia ou discapacidade do individuo require, ademais do diagnóstico clínico, información adicional sobre a deterioración funcional do Persoa e sobre como esta deterioración afecta ás capacidades particulares en cuestión. Para garantir estes extremos, será necesaria a opinión favorable dun neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo ou máis dun destes médicos, dependendo do tipo de trastorno.

Criterios de dixitalización / aptitude

10.1 Delirio, Euggestion, trastornos de Amnicic e outros trastornos de Cog Nosy. / Non debe haber suposicións de delirio ou demencia. Tampouco son casos de trastornos amnicos ou outros trastornos cognitivos que implican un risco para a navegación. Cando, excepcionalmente e cunha opinión favorable dun neurólogo ou psiquiatra, non impide a obtención ou renovación, o período de validez do documento de acreditación obtido será un máximo de seis meses.

10.2 Trastornos dos homes debido a Enfermidade médica non clasificada noutras seccións. / Non debe haber trastornos catatónicos, cambios agresivos de personalidade ou outros trastornos que impliquen un risco para a seguridade da navegación. Cando, excepcionalmente e cunha opinión favorable dun neurólogo ou psiquiatra, non impiden a obtención ou renovación, o período de validez do documento de certificado obtido será un máximo de seis meses.

10.3 Schizofrenia e outro psicoso Trastornos. / Non debe haber esquizofrenia ou trastorno delirante. Tampouco son outros trastornos psicóticos que presentan inconsistencia ou perda de capacidade asociativa, ideas delirantes, alucinaciones ou comportamento violento, ou que por algún outro motivo implica o risco de navegación. Cando, excepcionalmente e cunha opinión favorable dun psicólogo ou psiquiatra, non impiden a obtención ou a renovación, o período de validez do documento de acreditación obtido será un máximo de un ano.

10.4 Trastornos do humor. / Debe haber trastornos graves do humor que levan a alta probabilidade de comportamentos de risco para a propia vida ou a outros. Cando, excepcionalmente, hai unha opinión dun psiquiatra ou psicólogo favorable para a obtención ou a renovación, pódese reducir o prazo do documento de certificado obtido segundo o criterio opcional.

10.5 Trastornos do Sociative. / Non debe admitir aqueles casos que implican risco para a seguridade da navegación. Cando, excepcionalmente, hai unha opinión dun psiquiatra ou psicólogo favorable á obtención ou a renovación, o prazo do documento de certificado obtido segundo o criterio opcional pode reducirse.

10.6 Trastornos do soño de non respiratorio Orixe. / Non casos de narcolepsia ou trastornos de hipersomnias diurnas de orixe non respiratoria, xa son primarias, relacionadas con outro trastorno mental, enfermidade ou substancia médica inducida. Tampouco hai outros trastornos do ritmo circadiano que supoñen o risco para a actividade navegar.En casos de insomnio, darase especial atención aos riscos asociados ao posible consumo de drogas. Cando, excepcionalmente, hai unha opinión opcional favorable á obtención ou renovación, pódese reducir o prazo do documento de acreditación do título obtido segundo os criterios opcionais

10.7 Trastornos da personalidade. / Debe haber trastornos de personalidade serios, especialmente aqueles que se manifestan en comportamentos antisociais en risco para a seguridade das persoas. Cando, excepcionalmente, hai unha opinión dun psiquiatra ou psicólogo favorable á obtención ou renovación, pódese reducir o prazo do documento de acreditación do título obtido segundo os criterios opcionais.

11. Os trastornos relacionados con sustancias

estarán suxeitos a atención especial, dependencia, abuso ou trastornos inducidos por calquera tipo de substancia. Nos casos en que xorde unha actitude de dependencia ou abuso, o documento de acreditación do título obtido para o goberno de buques recreativos pode ser obtido ou renovado sempre que a situación de dependencia ou abuso se extinguise despois dun período demostrado de abstinencia e non alí son secuelas irreversibles que implican risco para a seguridade da navegación. Para garantir estes extremos, será necesaria unha opinión favorable dun psiquiatra, un psicólogo ou ambos, dependendo do tipo de trastorno.

criterios de exploración / aptitude

11.1 dependen de CIA e / ou abuso de alcohol. / A existencia de abusos de dependencia e / ou alcohol non é admitida. Tampouco son casos de dependencia de que a rehabilitación non está debidamente acreditada. En casos de estender a historia de financiamento e / ou abusar dun informe favorable á obtención ou renovación, o prazo do documento de certificado obtido segundo o criterio opcional pode reducirse.

11.2 O consumo ten drogas e medicamentos bital. / O consumo habitual de sustancias que comprometen a aptitude para gobernar buques sen perigo, nin o consumo habitual de medicamentos que, individualmente ou no seu conxunto, producen efectos adversos graves sobre a capacidade de gobernar os buques. Cando, excepcionalmente con un informe médico favorable, a droga ou as drogas non implica un risco de navegación, o documento de acreditación do título obtido, reducindo, se é o caso, o período de validez de acordo co criterio opcional pode ser obtido ou renovado.

11.3 Droga e dependencia de drogas. Non se permite a droga ou a dependencia de drogas. Se hai unha historia de dependencia, a rehabilitación debe estar debidamente acreditada. En casos de existir unha historia de droga ou dependencia de drogas, co informe favorable á obtención ou a renovación, pódese reducir o prazo do documento de acreditación do título obtido segundo os criterios opcionais.

12. Aptitude do motor perceptiva

Cando, de acordo co criterio opcional, os sinais de deterioración de aptitude detectados a partir dos

Os predicadores utilizados son dubidosos de determinar a incapacidade de gobernar os buques de forma segura, pode requirir Exploracións complementarias e, incluídas, superando unha proba de navegación práctica destinada a verificar as habilidades citadas no informe correspondente.

En xeral, a opcional terá en conta as posibilidades de compensación de posibles deficiencias considerando a capacidade adaptativa de o individuo.

criterios de exploración / fitness

12.1 Estimación do movemento. / Non se permite a alteración limitar a capacidade de adaptarse con seguridade a situacións de navegación que requiren estimacións de relacións temporais espaciais.

12.2 VISOMOTORA DE COORDINACIÓN. / Alteracións que implican a incapacidade de adaptarse adecuadamente ao mantemento da traxectoria do barco. O goberno de embarcacións con piloto automático pode ser autorizado despois da avaliación nas probas prácticas correspondentes. Nos casos de obtención, a capacidade de aprendizaxe psicomotor terase en conta.

12.3 Tempo de reaccións de mullet. / Non se permiten alteracións graves na capacidade de discriminación ou tempos de resposta.

12.4 Intelixencia práctica. / Non se permiten casos nos que a capacidade de organización espacial é inadecuada para a navegación.

13. Outras causas non especificadas

Cando se emite a incapacidade para rexer embarcacións recreativas debido a calquera causa que non está incluída nas seccións anteriores, requirirase unha xustificación particularmente detallada e xustificada cunha expresión do risco avaliado e a deterioración funcional Este xuízo da opcional impide ao goberno do barco.

Exploración / Criterios de aptitude

13.1 Outras causas non especificadas. / Non debe obter nin renovar o documento de acreditación do título obtido a calquera persoa que sofre de enfermidades ou deficiencia non mencionada nas seccións anteriores que poidan implicar unha discapacidade funcional que compromete a seguridade da navegación por regra dun barco, agás se o interesado acompaña unha opinión opcional favorable. Os mesmos criterios están establecidos para os transplantes de órganos que non están incluídos neste anexo. Cando non impiden a obtención ou a renovación e os recoñecementos periódicos que se realicen polo período inferior á validez normal do título de acreditación obtido, o período de validez será fixado de acordo cos criterios opcionais.

Anexo II

Contido do exame teórico

Tempo mínimo: corenta e cinco minutos.

Proba de vinte preguntas, das que ten que responder correctamente 70 por 100 globalmente Excepto as cinco cuestións da regulación de achegarse a aqueles que non poden fallar máis de dous.

A proba distribuirase nos seguintes grupos:

Tres preguntas sobre nomeamento de nomeamento.

Tres preguntas sobre seguridade.

Catro preguntas sobre a navegación.

Tres preguntas sobre a propulsión do motor ou a vela (dependendo da opción escollida).

Cinco preguntas sobre a regulación de enfoques.

Unha pregunta de respaldo.

Unha pregunta sobre a lexislación.

Programa de obtención A autorización federal

para o manexo de embarcacións recreativas

Asuntos comúns e Motonautics

1. Nomenclatura náutica:

1.1 Dimensións. Manga, manga e borrador de conceptos.

1.2 partes do barco. Arco. Popa. Liña de flotación. Lados Porto. Estribor. Traballo en directo, traballo morto, cuberto e sentimento.

1.3 Estrutura, accesorios e elementos auxiliares: quel, pasamáns, timón, hélice, imborner, cornudos e bitas.

1,4 elementos de amarre e Anchor: Cabo, Chicote, Mama, Gaza, Empresa e Retorno. Norais, mortos, boyas, defensas, buffer. Ancora, anel, fundación, levadura e concepto de garrear.

2. Seguridade:

2.1 Precaucións para non perder flotabilidade: faucets e enchufes inferiores. Corno. Draxes e imbornals. Achique significa para barcos que navegan a unha distancia máxima de catro quilómetros da costa.

2.2 Urxencias: home a auga, manobra para librar o naufraxio das hélices, manobra de colección. Manobras de dar e levar remolque. Risco ao facer combustible. Derrames Gases explosivos en áreas pechadas. Gobernar o mar con mal tempo.

3. Navegación:

3.1 Riscos concepto para a navegación: baixa, pedras que aseguran. Concepto de milla náutica e nó.

3.2 Navegación en augas pouco profundas: roto. Precaucións con nadadores e mergulladores. Precaucións ao ingresar a augas non faise.

3.3 Planificación dunha saída: autonomía dependendo do consumo. Previsión meteorolóxica.

4. Propulsión:

4.1 Características dos motores de bordo e execución, interior e propulsión á turbina, en canto á súa instalación.

4.2 Control de instrumentos de control e control de motores.

5. Acordo internacional para evitar enfoques:

Regra 3: Definicións.

Regra 5: Vixilancia.

Regra 6: velocidade de seguridade.

Regra 7: Risco de enfoques.

Regra 8: Manobra para evitar enfoques.

Regra 9: Canles estreitas.

Regra 12: Dereito a paso entre os buques para navegar.

Regra 13: Situación do alcance.

Regra 14: Devolver a situación atopada.

Regra 15: situación de cruce.

Regra 16: Manobra de quen dá o paso.

Regra 17: Maniobra de quen segue a Rumbo.

Regra 18: Obligacións entre categorías de barcos.

Regra 19: Realización de barcos con visibilidade reducida.

6. Beacon:

Marcas laterales de 6,1 días, Rexión “A”: significado e identificación.

6.2 Marca de risco illada: significado, forma, parada e cor.

7. Lexislación:

7.1 Atributions desta titulación.

7.2 Áreas prohibidas ou con limitacións sobre navegación. Praias (sinalización), acantilados. Limitacións á navegación establecida nas regulacións da policía portuaria.

Autorización de satier

Tecnoloxía Vélica:

Rigging: concepto de aparello, bola. Palos, Tangon, Botvara.

García: concepto de garcia, obenakes, estadías, drizas, famosos, avodillos, contras.

velas: conceptos de velas, puños, sable, vela senior , Foce, Génova, Spinnaker.

Propulsión da sape: para choque a estribor e porto. Navega polo longo, longo, de popa ou tenso. Gaña o barlovento. Bordado Chama. Caen. Curls. Rolls.

Tomar rizos. Pegada. Engadido por avante e virou. Perfuel.

Seguridade: eficacia. Home a auga. Perturbar Papel de timón.

anexo III

Modelo de aplicación

Solicitude de participación de proba para a obtención da autorización federativa que permite a recreación do goberno de embarcacións

Apelido:

Nome:

Documento de identidade nacional:

Data de nacemento:

Enderezo: rúa ou praza:

Localización:

Provincia:

Código postal:

Localización do exame:

Desexos ser examinados para obter A autorización da federación da federación,

polo que se solicita, pódese participar na chamada de,

para celebrar a

, desde 199

Sinatura

Documentación proporcionada:

Dous fotografías.

Fotocopia do documento nacional de identidade.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *