març 20, 2021

Depredació intragremio coincident de coccinèl·lids sobre Aphidius matricariae (Hymenoptera: Braconidae) en albergínia

In Spanish

xmlns: i18n = “http://apache.org/cocoon/i18n/2.1 “> La depredació intragremio (DIG) de Eriopis connexa i Coleomegilla quadrifasciata sobre Aphidius matricariae parasitant pugó del cotoner podria afectar el control biològic en albergínia. Es va avaluar la intensitat de la DIG i la preferència dels depredadors per àfids sans, recentment parasitats i mòmies. Els adults d’ambdós coccinèl·lids van mostrar preferència per àfids amb parasitisme recent i van evitar les mòmies a l’començament de la interacció. Si bé tots dos coccinèl·lids realitzen DIG coincident sobre àfids parasitats per A. matricariae, un fracció de la població el parasitoide escaparia a la depredació, la qual cosa reduiria els efectes negatius sobre el control biològic conjunt.

In English xmlns: i18n = “http://apache.org/cocoon/i18n/2.1″> Intraguild predation (IGP) of Eriopis connexa and Coleomegilla quadrifasciata on Aphidius matricariae parasitizing pugó del cotoner could affect the biological control in eggplant. IGP intensity and predator preference were evaluated for healthy, parasitized and mummified aphids. Adults of both coccinellids showed preference for aphids with young Parasitism and avoided Mummies at the beginning of the interaction. Although both coccinellids perform coincident IGP on aphids parasitized by A. matricariae, a fraction of the parasitoide population would escapament predation, which would redueix the negative effects on the combined biological control.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *