març 13, 2021

Calcificació vascular associada a inflamació: influència de la vitamina D

Arteriosclerosi i aterosclerosi són processos comuns en els pacients amb malaltia renal crònica (ERC). De fet, la calcificació vascular (CV) representa un important factor de risc que contribueix a l’alta taxa de mortalitat cardiovascular associada a l’ERC. En pacients urèmics, la CV està causada, en part, per alteracions en el metabolisme mineral estretament relacionades amb el control de l’hiperparatiroïdisme secundari (HPT2º). Els pacients amb ERC mostren un estat inflamatori crònic, que també s’associa amb morbiditat i mortalitat cardiovascular. La inflamació afavoreix el dany vascular, actuant com un estímul que pot conduir a el desenvolupament de CV. Els anàlegs de vitamina D s’utilitzen en la ERC per al tractament de l’HPT2º, però a més dels seus efectes sobre el metabolisme mineral, se sap que la vitamina D modula la resposta immune. En aquest estudi es planteja la hipòtesi que el tractament amb derivats de la vitamina D modifica la resposta vascular als mediadors de la inflamació contribuint, d’aquesta manera, a regular la CV. Per provar aquesta hipòtesi es van avaluar els efectes de calcitriol (CTR) i Paricalcitol (PCT) sobre la inflamació i la calcificació vascular en cultius de explants aòrtics i de cèl·lules de múscul llis vascular exposats a TNFα, i en rates urèmiques que van rebre lipopolisacàrid d’Escherichia coli (LPS). In vitro, l’addició de TNFα a l’mitjà va augmentar el contingut mineral dels anells aòrtics de rata i de les cèl·lules de múscul llis vascular. El tractament amb dos anàlegs de la vitamina D va disminuir l’expressió de proteïnes osteogèniques, com la proteïna morfogènica òssia 2 (BMP2), encara que només PCT va prevenir la calcificació. In vivo, el tractament amb LPS va augmentar els nivells plasmàtics de TNFα, MCP1 i IL-1α i la calcificació. L’administració conjunta de LPS, amb CTR o PCT va conduir a una disminució significativa en els nivells plasmàtics de citocines i la disminució va ser més accentuada amb PCT que amb CTR. Les rates tractades amb CTR van mostrar una elevació en el contingut vascular de calci, però, les rates tractades amb PCT no van augmentar el calci aòrtic. Aquests resultats permeten concloure que: 1) La inflamació induïda per LPS afavoreix el desenvolupament de calcificacions vasculars en rates urèmiques. 2) El tractament amb anàlegs de la vitamina D redueix la resposta inflamatòria i 3) PCT, però no CTR, té un efecte protector clar i significatiu sobre la calcificació vascular associada a inflamació.

Accelerated arteriosclerosi and aterosclerosi are common features in patients with chronic kidney disease (CKD). Vascular calcification (VC) represents an important contributor to the high rate of cardiovascular mortality associated to CKD. In uremic patients, VC is caused in part by Deranged mineral metabolism and is closely related to the control of secondary hyperparathyroidism (HPT2º). Patients with CKD also xou a chronic inflammatory state, which is associated to VC, cardiovascular Morbidity and mortality. In addition to promoting concurrent changes in mineral metabolism, Inflammation Favors vascular damage that ultimately might lead to the development of VC. Vitamin D sterols are used in CKD for the treatment of HPT2º. In addition to its effects on mineral metabolism, vitamin D is known to Modulate immune response.We hypothesize that treatment with vitamin D derivatives will modify the vascular response to inflammatory mediators, a mechanism by which vitamin D maig Modulate VC. To test this hypothesis, the effects of calcitriol (CTR) and Paricalcitol (PCT) on Inflammation and VC were evaluated in cultures of Aortic explants and vascular smooth muscle cells exposed to TNFα and in uremic rats receiving Escherichia coli lipopolysacharide (LPS). In vitro, the addition of TNFα to the medium Increased the mineral content of rat Aortic rings (rars) and human vascular smooth muscle cells (HVSMCs). Treatment with both vitamin D analogues decreased bone morphogeneticprotein 2 (BMP2). Calcification was prevented only by PCT. In vivo, treatment with LPS Increased plasma levels of TNFα, monocyte chemotactic protein-1 (MCP1) and Interleukin-1alfa (IL-1) and induced calcification. The concomitant administration of LPS with either CTR or PCT led to a significant decrease in cytokine plasma levels and the decrease was more accentuated after treatment with PCT than with CTR. Rats treated with CTR showed an elevation in Aortic calcium; however, rats treated with PCT did not increase Aortic calcium. These results lead us to conclude that: 1) LPS-induced Inflammation promotes the development of vascular calcification in uremic rats. 2) Treatment with vitamin D analogues redueixes the inflammatory response and 3) PCT, but not CTR, has a clear and significant protective effect on vascular calcification associated to Inflammation.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *