març 21, 2021

Avís Legal | JVD Advocats

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

3.1. General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant JVD advocats o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de JVD Advocats o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de JVD Advocats o de tercers.

3.2. Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa en la clàusula 1. amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per JVD advocats o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.

Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal, així com de les bases de dades que JVD Advocats posi a disposició dels Usuaris.

Utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins comercials, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

3.3. Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que disposa la clàusula 5 d’aquest avís legal, així com en les polítiques de privacitat accessibles des del Portal i que puguin ser aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a JVD Advocats estan condicionades al previ ompliment de l’corresponent registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a JVD Advocats perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a JVD advocats o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Introducció d’enllaços a l’Portal

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a el Portal ha de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

l’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a l’Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a al Portal de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència de l’servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de JVD Advocats; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre JVD Advocats, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que JVD Advocats ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l’remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de JVD Advocats, dins de la pàgina de l’remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per JVD Advocats i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que JVD Advocats subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, de l’remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de JVD Advocats en atenció a el lloc, continguts i temàtica de la pàgina web de l’remitent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *