març 21, 2021

Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat (Català)

L’Ordre de Ministeri de Foment de 17 de juny de 1997 “per la qual es regulen les condicions per al govern d’embarcacions d’esbarjo”, defineix els títols per al govern d’aquestes embarcacions i estableix les normes generals que regulen les atribucions i condicions de l’expedició dels mateixos. La present Resolució té per objecte el desenvolupament d’aquesta Ordre d’acord amb la disposició final primera de la mateixa, sent els apartats primer i segon d’aquesta Resolució, dictats en base a les competències que preveu l’article 6.1.c) de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant i els apartats tercer, quart i cinquè, dictats en l’àmbit de competència d’aquesta Direcció general en aquelles comunitats autònomes que no han assumit l’exercici efectiu de les competències en matèria d’ensenyaments nàutic esportives, d’acord amb el article 5 de l’Ordre.

la disposició addicional quarta de la citada Ordre especifica que la Direcció General de la Marina Mercant procedirà a la publicació d’un nou quadre d’aptituds psicofísiques per a l’obtenció o renovació dels títols que habiliten per al govern d’embarcacions d’esbarjo.

la present Resolució deroga la Resolució de 22 de juny de 1990, de la Direcció general de la Marina Mercant i, per la qual s’establia el quadre de defectes físics i malalties que constitueixen inutilitat per a l’obtenció dels títols per al govern d’embarcacions d’esbarjo. A més de la lògica actualització de l’avaluació de les aptituds psicofísiques acord amb l’evolució dels reconeixements mèdics, aquesta Resolució presenta un enfocament nou tenint en compte el caràcter voluntari de la navegació d’esbarjo. En aquest sentit es dóna la possibilitat de pal·liar la manca o no compliment d’algun criteri, mitjançant l’adaptació de l’embarcació, restricció de la navegació o un control mèdic que permeti assegurar les condicions mínimes de la persona per al govern de l’embarcació, d’acord a la disposició addicional tercera de l’Ordre de Ministeri de Foment de 17 de juny de 1997. Es detallen de forma més explícita els criteris d’acceptació, destacant per la seva novetat els relacionats amb els trastorns mentals i de conducta i els relacionats amb la dependència, l’abús i els trastorns induïts per qualsevol tipus de substàncies.

la anteriorment esmentada Ordre estableix en la disposició addicional primera les convalidacions dels títols per al govern d’embarcacions d’esbarjo emesos d’acord amb la normativa anterior a la ordre. L’objectiu d’aquestes convalidacions és limitar el nombre de títols diferents als quatre inclosos en l’Ordre, i fins i tot evitar que títols amb la mateixa denominació tinguin atribucions diferents depenent de la seva data d’emissió. La casuística és molt àmplia i l’Ordre no abasta tots els casos, pel que és necessari ampliar el contingut de la mateixa seguint la línia imposada per ella, detallant cada cas i sempre tenint present l’evitar reduir les atribucions que els titulars tenien conferides en les antigues titulacions. Es considera que una àmplia experiència en el govern d’aquestes embarcacions compleix perfectament l’objectiu d’assegurar la competència en el coneixement de la navegació i de la seguretat que l’Ordre estableix a través de la disposició addicional segona mitjançant la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació.

els dies de mar i els dies de navegació obligatoris per als títols de Patró i capità de iot d’acord a l’Ordre derogada, són substituïts per les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació de l’Ordre de 17 de juny. Es donen casos de ciutadans que abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre tenen realitzats part dels dies de mar o dies de navegació. Es considera que en cap d’aquests casos l’Ordre ha de perjudicar-los en el sentit d’invalidar els dies realitzats, i encara que es considera que les noves pràctiques milloraran els coneixements pràctics, és raonable donar un termini per a la finalització dels dies de mar o dies de navegació encara que estigui en vigor l’Ordre.

El programa teòric dels títols de Patró i capità de iot contingut en l’Ordre de 17 de juny de 1997, ha suposat una actualització del seu contingut pel que fa a la Resolució de 19 de febrer de 1990, sense això la diferència no és tan substancial que no permeti el convalidar aquelles parts de el programa que els candidats tinguin aprovades en exàmens realitzats d’acord amb el programa relatiu a l’esmentada Resolució, amb les parts corresponents de el programa contingut en aquesta Ordre.

l’Ordre de 17 de juny de 1997, per la qual es regulen les condicions per al govern d’embarcacions d’esbarjo, en el seu article 17 estableix el procediment per a realitzar les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació. En aquest article s’indica que l’òrgan administratiu competent ha d’establir les condicions per autoritzar l’escola o organisme per a impartir les pràctiques. En l’apartat tercer es desenvolupa les condicions a què es refereix l’esmentat article.

L’article 10 de l’Ordre de 17 de juny de 1997 autoritza les federacions nàutic esportives a l’expedició d’autoritzacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo, sempre que hagin estat habilitades per l’òrgan administratiu competent. En l’apartat quart d’aquesta resolució s’estableixen les condicions que permeten l’habilitació de les federacions nàutic esportives.

Són les administracions competents les responsables de convocar, organitzar i resoldre les proves tant teòriques com pràctiques per a l’obtenció de els títols d’acord amb el que estipula l’article 13 de l’Ordre de 17 de juny de 1997. en aquest sentit s’estableix l’apartat cinquè d’aquesta Resolució que regula la realització dels exàmens.

Primer. Quadre d’aptituds psicofísiques.

a) Per l’expedició, renovació o convalidació de qualsevol dels títols regulats per l’Ordre de 17 de juny de 1997, el sol·licitant haurà de presentar davant l’Administració competent, un certificat mèdic ajustant-se al que disposa el quadre d’aptituds psicofísiques contemplat en l’annex I de la present Resolució, que l’acrediti reuneix les condicions psicofísiques per a l’obtenció dels títols de navegació exigit per l’article 15 de l’Ordre de 17 de juny de 1997. en aquells casos en què fos necessari d’acord amb la disposició addicional tercera de l’esmentada Ordre, aquest certificat ha d’especificar la necessitat que l’embarcació que vagi a governar necessita adaptacions o està dotada de mitjans adequats, així com el límit temporal de vigència de el document acreditatiu de l’títol o restriccions a la navegació.

b) Es considera que aquelles persones que han realitzat el reconeixement mèdic necessari per l’obtenció o pròrroga de l’permís o llicència de conducció de vehicles, establert en el Reglament de Conductors i en qualsevol de les seves classes, tenen l’aptitud psicofísica necessària per al maneig d’embarcacions d’esbarjo amb excepció de la capacitat visual pel que fa a el sentit lluminós i visió dels colors, de manera que s’acceptarà la presentació de l’permís o llicència de conducció en vigor unit a un informe d’un metge o diplomat en òptica en el qual es certifiqui que l’interessat compleix amb el criteri 1.3 de l’annex I, en substitució de l’certificat mèdic emès en conformitat amb el quadre d’aptituds de l’annex I, limitant el període de validesa de el document acreditatiu de l’títol obtingut o renovat per al govern d’embarcacions d’esbarjo, a l’indicat en el permís o llicència de conducció.

c) Quan en el certificat mèdic, s’estableixi la necessitat de l’adaptació de l’embarcació, la restricció de la navegació o la necessitat de dur equ ipus addicional, s’anotarà al revers de la targeta que acredita el títol i després de les atribucions conferides a l’títol la frase “Restriccions psicofísiques addicionals”. Les persones en què concorri aquesta circumstància hauran de portar un document annex expedit per la Direcció General de la Marina Mercant en què consti l’adaptació de l’embarcació, la restricció de la navegació o l’equip addicional necessari.

segon. Expedició de títols. Convalidació de títols, pràctiques i programa teòric.

a) El contingut d’aquest apartat és d’aplicació a tots els títols expedits i exàmens convocats d’acord a l’Ordre de 17 de juny de 1997, amb independència de la Administració competent que expedeixi els títols o convoqui els exàmens.

b) els interessats que compleixin les condicions per accedir a l’títol que conté l’article 8 de l’Ordre de 17 de juny de 1997, sol·licitaran l’expedició de la mateixa a l’Administració convocant de l’últim examen teòric aprovat. En el cas de tractar-se de renovacions o convalidacions l’interessat les tramitarà preferentment davant l’Administració que l’hagi emès amb anterioritat.

Convalidació de títols:

c) Per als titulats com a Patró d’Embarcacions Esportives a Motor de Primera Classe i Patró d’Embarcacions Esportives a Vela conjuntament, l’Ordre de 31 de gener de 1990 els convalida automàticament les seves titulacions pel títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo a l’caducar qualsevol de les seves targetes. Pot mantenir aquest criteri de l’Ordre derogada considerant que els patrons que disposin d’aquestes dues titulacions tenen prou experiència per accedir a l’títol de Patró d’Embarcació d’Esbarjo que estableix l’Ordre de 17 de juny de 1997 Sense necessitat de realitzar les pràctiques bàsiques de navegació i seguretat.

d) Per als titulats de Patró d’Embarcacions Esportives a Motor de Segona Classe, l’Ordre de 17 de juny de 1997 estableix la convalidació amb Patró d’Embarcacions d’Esbarjo a Motor, sempre que es realitzin les proves pràctiques corresponents a aquesta titulació. Es consideren com a tals, la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació corresponents a l’títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, previstes en la citada Ordre. En el cas que les esmentades pràctiques comprenguessin la part corresponent a vela, la convalidació es realitzaria pel títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo a Motor i Vela.

e) Per als titulats de Patró d’Embarcacions Esportives a Motor Primera Classe, l’Ordre de 17 de juny de 1997 estableix la convalidació amb Patró d’Embarcacions d’Esbarjo a Motor, sempre que es realitzen les proves pràctiques corresponents a aquesta titulació. Es consideren com a tals, bé la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació corresponents o l’aprovació d’un examen pràctic previst en la citada Ordre. Si en les esmentades pràctiques bàsiques de seguretat i navegació s’incloguessin les pràctiques corresponents a vela, el títol seria de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo a Motor i Vela. L’anterior examen pràctic tindria lloc a les Capitanies Marítimes a l’objecte de comprovar que l’interessat posseeix els suficients coneixements pràctics per accedir a la nova titulació. No obstant això es considera que els Patrons d’Embarcacions Esportives a Motor de Primera Classe tenen l’experiència suficient per accedir a la nova titulació sense necessitat de realitzar les proves pràctiques indicades quan hagin exercit a l’almenys durant dos anys com a patró d’una embarcació amb anterioritat a la entrada en vigor de l’esmentada Ordre, i es demostri documentalment mitjançant la presentació d’el paper o llicència de navegació. Així mateix, s’acceptarà en substitució de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació la realització, amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre de 17 de juny de 1997, de setanta-cinc dies de navegació o vint dies de mar en una escola de navegació d’acord amb l’Ordre de 31 de gener de de 1990.

f) Per als titulats de Patró d’Embarcacions Esportives a Vela, l’Ordre de 17 de juny de 1997 estableix la convalidació amb Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, sempre que es realitzen les proves pràctiques corresponents a aquesta titulació. Es considera com a tals, bé la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació corresponents o l’aprovació d’un examen pràctic previst en la citada Ordre. Aquest examen pràctic tindria lloc a les Capitanies Marítimes a l’objecte de comprovar que l’interessat posseeix els suficients coneixements pràctics per accedir a la nova titulació. No obstant això es considera que els Patrons d’Embarcacions Esportives a Vela tenen l’experiència suficient per accedir a la nova titulació sense necessitat de realitzar les proves pràctiques indicades, quan hagin exercit a l’almenys durant dos anys com a patró d’una embarcació amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada Ordre i es demostri documentalment mitjançant la presentació d’el paper o llicència de navegació. Així mateix, s’acceptarà en substitució de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació la realització, amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre de 17 de juny de 1997, de cinquanta dies de navegació o vint dies de mar en una esco la de navegació d’acord amb l’Ordre de 31 de gener de de 1990.

g) Els titulats de Patró d’Embarcacions Esportives de Litoral poden convalidar el seu títol amb el de patró de iot sempre que realitzin les proves pràctiques corresponents a aquesta titulació. Es considera com a tals, bé la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació corresponents o l’aprovació d’un examen pràctic previst en la citada Ordre.Aquest examen pràctic tindria lloc a les Capitanies Marítimes a l’objecte de comprovar que l’interessat posseeix els suficients coneixements pràctics per accedir a la nova titulació Tanmateix es considera que els Patrons d’Embarcacions Esportives de Litoral tenen l’experiència suficient per accedir a la nova titulació sense necessitat de realitzar les proves pràctiques indicades quan hagin exercit a l’almenys durant cinc anys com a patró d’una embarcació, i es demostri documentalment mitjançant la presentació d’el paper o llicència de navegació. Així mateix, s’acceptarà en substitució de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació la realització, amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre de 17 de juny de 1997, de setanta-cinc dies de navegació o vint dies de mar en una escola de navegació d’acord amb l’Ordre de 31 de gener de de 1990.

Convalidació de pràctiques:

h) els Patrons de Iot que hagin començat la realització dels dies de navegació o els dies de mar amb anterioritat a el 3 de gener de 1998, a fi d’accedir a el títol de capità de iot, tindran de termini fins el 3 de juliol de 1999 per a completar els dies de navegació o dies de mar necessaris d’acord amb l’Ordre de 31 de gener de 1990. Aquests dies de navegació o dies de mar seran acceptats en substitució de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació per accedir a el nou títol de capità de iot.

i) Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo a vela i Motor, o d’Embarcacions Esportives a vela i motor de Primera Classe o els d’Embarcacions Esportives de Litoral que hagin començat la realització dels dies de navegació o els dies de mar amb anterioritat a el 3 de gener de 1998, a fi d’accedir a l’títol de patró de iot definit en l’Ordre de 31 de gener de 1990, tindran de termini fins al 3 de gener de 1999 per a completar els dies de navegació o dies de mar necessaris. Aquests dies de navegació o dies de mar seran acceptats en substitució de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació per accedir a el nou títol de patró de iot.

j) Aquelles persones que tenint superat en la seua totalitat o en part l’examen teòric dels títols de Capità o Patró de Iot d’acord a el programa de l’Ordre de 31 de gener de 1990, podran optar per realitzar els dies de mar o de navegació d’acord a l’Ordre de 31 de gener de 1990 o realitzar les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d’acord a l’Ordre de 17 de juny de 1997, en el cas de triar la primera opció, els candidats a l’títol de capità de iot tindran de termini per realitzar-los fins al 3 de juliol de 1999 i els candidats a patró de iot tindran de termini fins al 3 de gener del 1999.

Convalidació de el programa teòric:

k) Es convalidarà les parts del programa de patró de iot, de la resolució de 19 de febrer de 1990, que tinguin superades els candidats quan es presentin als exàmens de patró de iot d’acord a l’Ordre de 17 de juny de 1997, d’acord al següent:

i. L’apartat 1, Seguretat, es convalida en la seva totalitat si es tenen aprovades les antigues assignatures de Teoria de l’Vaixell, Seguretat en la Mar, Primers Auxilis i Propulsió mecànica.

ii. L’apartat 1.1 es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Teoria de l’Vaixell.

iii. Els apartats 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 es convaliden si es té aprovada l’antiga assignatura de Seguretat en la Mar.

IV. L’apartat 1.6 es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Primers Auxilis.

v. L’apartat 1.7 es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Propulsió mecànica.

vaig veure. L’apartat 2, Navegació, es convalida en la seva totalitat si es té aprovada l’antiga assignatura de Navegació Teòrica.

vii. L’apartat 3, Meteorologia i Oceanografia, es convalida en la seva totalitat si es té aprovada l’antiga assignatura de Meteorologia.

viii. L’apartat 4, Procediments radiotelefònics, es convalida en la seva totalitat si es té aprovada l’antiga assignatura de Procediments radiotelefònics.

ix. L’apartat 5, Legislació i reglaments, es convalida en la seva totalitat si es té aprovada l’antiga assignatura de Legislació i reglaments.

l) Es convalidarà les parts del programa de capità de iot, de la Resolució de 19 de febrer de 1990, que tinguin superades els candidats quan es presentin als exàmens de capità de iot d’acord a l’Ordre de 17 de juny de 1997, d’acord al següent:

i. L’apartat 1, Teoria de l’Vaixell i Construcció Naval, es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Teoria de l’Vaixell i Construcció Naval.

ii. L’apartat 2, Navegació, es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Navegació.

iii. L’apartat 3, Càlculs de Navegació, es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Càlculs Astronòmics.

IV.L’apartat 4, Meteorologia i Oceanografia, es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura de Meteorologia i Oceanografia.

v. L’apartat 5, Anglès, es convalida si es té aprovada l’antiga assignatura d’anglès.

Tercer. Pràctiques bàsiques de Seguretat i Navegació.

a) Les prescripcions contingudes en aquest apartat s’estableixen les condicions per a la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació dins de l’àmbit de competències de la Direcció General de la Marina Mercant per les escoles autoritzades, en les comunitats autònomes on no han estat traspassades les funcions i serveis en matèria d’ensenyaments nàutic esportives.

b) s’autoritza en l’àmbit de competències d’aquesta Direcció general a les escoles de navegació autoritzades d’acord amb la Resolució de la Direcció General de la Marina Mercant de 8 d’octubre de 1990, mentre no s’aprovi un nou reglament que preveu la disposició transitòria segona de l’Ordre de 17 de juny de 1997, a impartir les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, sempre que compleixin el que estableix aquest apartat.

c) Aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin durant aquest període transitori obtenir la au rització per a impartir les esmentades pràctiques bàsiques, han de sol·licitar davant la Direcció General de la Marina Mercant acreditant reunir els requisits, d’acord amb el que preveu aquest apartat i en l’apartat tercer de la Resolució de 8 d’octubre de de 1990.

d) les embarcacions destinades a la realització de les pràctiques han d’estar emparades per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de 50.000.000 de pessetes i que cobreixi també el risc d’accidents dels alumnes embarcats.

e) les embarcacions per a realitzar les pràctiques seran exclusivament embarcacions d’esbarjo, segons els efectes d’inscripció i registre d’acord a el Reial Decret 1027/1989, que la seva utilització com a embarcació de pràctiques li confereix un fi lucratiu.

f) les embarcacions d’esbarjo a vela amb motor auxiliar es poden utilitzar per a la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, sempre que disposin de tot l’equip necessari per a real hissar la pràctica corresponent a l’títol objecte de la mateixa.

g) L’instructor és la persona encarregada d’impartir i supervisar les pràctiques, i haurà d’estar en possessió d’un títol professional que el faculti per a impartir les esmentades classes pràctiques d’acord a la legislació vigent. L’instructor i el titular de l’escola autoritzada certifiquessin les pràctiques realitzades que s’han de comunicar a l’Administració marítima per assegurar el control de la seva realització.

h) L’instructor mantindrà una relació contractual amb l’escola responsable de la realització de les pràctiques.

i) L’equip mínim necessari en les embarcacions per a realitzar les pràctiques serà:

Patró per a Navegació Bàsica. Equip per a la categoria de navegació “D” més extintor, gafa, senyals pirotècnics i taula de senyals de salvament.

Patró d’Esbarjo. Equip per a la categoria de navegació “C” més baròmetre i termòmetre, agulla de prendre demores, sonda i GPS.

Patró de Iot. Equip per a la categoria de navegació “B” més radar, àncora de capa i nomenclàtor d’estacions costaneres.

capità de iot. Equip per a la categoria de navegació “A” més de dos sextants, “pilots charts”, “sailings directions”, “list of light and fog signal”.

Quart. Autorització federativa per al govern d’embarcacions.

a) Les condicions per a l’habilitació de les federacions, que estiguin incloses dins l’àmbit de competències de la Direcció General de la Marina Mercant, i que corresponen a les federacions nàutic esportives de les comunitats autònomes on no han estat traspassades les funcions i serveis en matèria d’ensenyaments nauticoesportius seran les contingudes en aquest apartat d’acord amb el que preveu l’article 10 de l’Ordre de 17 de juny de 1997.

b) les federacions nàutic-esportives de motonàutica i de vela queden habilitades per a l’expedició de les autoritzacions a què es refereix l’article 10 de l’Ordre de 17 de juny de 1997.

c) les federacions nàutic-esportives de motonàutica i de vela podran realitzar els corresponents exàmens per a l’obtenció de l’autorització federativa que constarà en una prova teòrica i una pràctica. La prova teòrica consistirà en la formulació d’un qüestionari de vint preguntes acord amb el que estableix l’annex II d’aquesta Resolució.

d) Les federacions habilitades remetran a aquesta Direcció General per a la seva aprovació la convocatòria d’examen en la qual figurarà la relació dels membres de tribunal d’examen, indicant la seva titulació professional i experiència. La Direcció General de la Marina Mercant ha de determinar la supervisió o el control d’aquests exàmens i pràctiques.

e) Les federacions habilitades remetran a aquesta Direcció General relació dels sol·licitants així com dels aprovats en les esmentades proves.

f) Els sol·licitants de l’autorització federativa hauran de dirigir-se a les federacions nauticoesportives habilitades, remetent sol·licitud normalitzada d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III a aquesta Resolució, i incorporant els documents que en aquest annex III s’estableixen.

g) Per a l’obtenció de l’autorització federativa els interessats hauran d’haver complert divuit anys d’edat. Els menors d’edat que hagin complert setze anys podran, no obstant, obtenir-la, sempre que tinguin consentiment dels seus pares o tutors.

h) Les autoritzacions federatives expedides per l’Ordre de 6 de març de 1969 fins 8 HP fiscals i les expedides per l’Ordre de 31 de gener de 1990 de fins a 45 CV seran bescanviables directament per l’autorització establerta en l’Ordre 17 de juny de 1997.

i) la targeta normalitzada que acrediti la validesa de l’autorització federativa s’adaptarà a el tipus d’impressió que estableix l’annex II de l’Ordre de el 17 de juny de 1997 i ha de reflectir el vistiplau de la Direcció General de la Marina Mercant.

j) Les federacions nauticoesportives podran percebre per la realització dels exàmens dels drets d’examen que aproven les seves juntes directives, que seran posats en coneixement de la Direcció General de la Marina Mercant per a la seva posterior aprovació.

k) Les embarcacions destinades a la realització de les pràctiques han d’estar emparades per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de 50.000.000 de pessetes i que cobreixi també el risc d’accidents dels alumnes embarcats.

l) Les pràctiques tindran una durada de tres hores , i constaran de:

i. Forma d’utilitzar l’armilla salvavides, extintors, senyals pirotècnics i mirall de senyals.

ii. Ús de caps.

iii. Preparatius abans d’iniciar la maniobra: Comprovacions sobre: Absència de gasos explosius, nivell d’oli d’el motor i transmissor, nivell de combustible, filtre de combustible amb decantador d’aigua en els motors dièsel, aixeta de fons de refrigeració. Posar en punt mort i arrencar el motor. Comprovacions després d’engegar: Alarmes i instruments de control. Refrigeració.

IV. Aplicació de les regles de rumb i govern, velocitat de seguretat, vigilància i identificació de marques i balises.

v. Maniobres a la dàrsena: precaucions quan hi ha caps a l’aigua. Maniobrar avant i enrere. Aturar l’arrencada. Efecte de l’hèlix en la marxa enrere. Evolucions i ciavoga. Efecte de l’timó en les evolucions (lliurar la popa). Aproximació a l’atracada de costat o en punta, o a l’ancoratge. Amarrar a una boia. Ús de l’gafa. Efectes de vent sobre aquestes maniobres.

vaig veure. Maniobra d’home a l’aigua.

Els punts i i ii anteriors podran realitzar-se en les embarcacions o en terra.

Cinquè. Exàmens teòrics.

a) Aquest apartat especifica el procediment a seguir en els exàmens teòrics convocats per la Direcció General de la Marina Mercant corresponents a les comunitats autònomes on no han estat traspassades les funcions i serveis en matèria d’ensenyaments nàutic esportives.

b) Es formarà un tribunal d’exàmens que actuarà com a òrgan col·legiat d’acord a el capítol segon de la Llei 30/1992.

c) el president de tribunal serà el subdirector general d’Inspecció Marítima, o persona en qui delegui.

d) el secretari serà una persona a l’servei de l’Administració general de l’Estat.

e) Per a cada convocatòria d’exàmens el President de tribunal nomenarà el nombre de vocals Ponents membres de l’òrgan col·legiat que consideri necessaris, en funció de l’títol a què es refereix la convocatòria i l’estimació de candidats als exàmens. Seran com a mínim dos i com a màxim cinc vocals.

f) Els vocals seran empleats públics a el servei de les administracions públiques amb titulació nàutica professional i / o titulació superior o mitjana amb competència professional en els temes d’examen.

g) En totes les convocatòries es nomenarà un tribunal suplent.

h) els membres dels tribunals tindran dret a percebre les indemnitzacions que determina la legislació vigent.

i) el subdirector general d’Inspecció Marítima establirà semestralment el nombre de convocatòries ordinàries per a cada títol i lloc d’examen, i pot establir en qualsevol moment el nombre de convocatòries extraordinàries que a la vista de l’nombre d’interessats s’estimin necessàries.

j) Els candidats sol·licitaran la seva admissió a examen en instància dirigida a President de tribunal, acompanyada de la documentació:

i. Fotografia en color semblant a les de el document nacional d’identitat.

ii.Certificat mèdic oficial ajustat a el quadre d’aptituds psicofísiques o, si no, de fotocòpia compulsada de la llicència de conducció acompanyada d’informe d’un metge o diplomat en òptica en el qual es certifiqui que l’interessat compleix amb el criteri riu 1.4 de l’annex I , o fotocòpia de la targeta acreditativa de l’títol anterior de l’candidat si ho ha obtingut o renovat en un temps inferior de cinc anys a la data de la convocatòria que sol·licita.

iii. Resguard dels drets d’examen que es fixen en les respectives convocatòries i per a cadascuna de les titulacions.

IV. Fotocòpia de el document nacional d’identitat, targeta de residència o passaport.

Madrid, 30 de desembre de 1997.-El Director General, Fernando Cases Blanc.

ANNEX I

Aptituds psicofísiques requerides per obtenir o renovar les titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo

1. Capacitat visual

Si per assolir l’agudesa visual requerida és necessària la utilització de lents correctores s’ha d’expressar, en l’informe d’aptitud psicofísica, l’obligació del seu ús durant el govern d’embarcacions d’esbarjo. Aquestes lents han de ser ben tolerades. A l’efecte de el present annex, les lents de contacte intraoculars no s’han de considerar com a lents correctores i s’entendrà com a visió monocular tota pèrdua anatòmica o funcional, ambliopia o supressió d’un ull, així com qualsevol agudesa visual igual o inferior a 0,10 en un ull, amb o sense lents correctores.

Exploració / Criteris d’aptitud

1.1 Agudesa visual. / S’ha de tenir, si cal amb lents correctores, una agudesa visual binocular de, al menys, 0,5.

No s’admet visió monocular, excepte els afectats amb agudesa visual en l’ull de 0, 6 o major i més de tres mesos d’antiguitat en visió monocular, els quals podran obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut, sempre que reuneixin les altres capacitats visuals. Període de vigència màxim de tres anys.

No es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut si no han transcorregut sis mesos o més després d’efectuar cirurgia refractiva. El període de vigència serà com a màxim d’un any durant els primers cinc anys i a criteri facultatiu posteriorment.

1.2 afàquies i pseudoafaquias. / S’admeten les monolaterales, però no les bilaterals si transcorreguts tres mesos d’establertes, s’assoleixen els valors determinats en l’apartat 1.1, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà, com a màxims, de tres anys, segons criteri mèdic.

1.3 Sentit lluminós i visió dels colors. / No s’admeten alteracions de la visió mesòpica ni daltonisme o altres alteracions de la visió dels colors, que impedeixin la correcta interpretació dels senyals lluminosos.

1.4 Motilitat palpebral. / No s’admeten ptosis ni lagoftalmias que afectin la visió en els límits i condicions assenyalades en l’apartat 1.1.

1.5 Motilitat de l’globus ocular. / Les diplopies impedeixen l’obtenció o renovació.

El nistagme impedeix l’obtenció o renovació quan no permeti assolir els nivells de capacitat visual que indiquen els apartats 1.1 a 1.6, quan sigui manifestació d’alguna malaltia de les incloses en aquest annex o quan, a criteri facultatiu, origini o pugui originar fatiga visual durant el govern d’embarcacions d’esbarjo.

1.6 Deteriorament progressiu de la capacitat vaig veure sual. / Les malalties que ocasionen deteriorament progressiu de la capacitat visual, quan no impedeixin assolir els nivells fixats en els apartats 1.1 a l’1.5, comportarà la realització de reconeixements periòdics per temps inferior a el de vigència normal de el document acreditatiu de l’títol obtingut, el període de vigència s’ha de fixar segons criteri mèdic.

2. Capacitat auditiva

Quan per assolir l’agudesa auditiva mínima requerida que s’indica en l’apartat 2.1 sigui necessària la utilització de audiòfon, s’ha d’expressar l’obligació del seu ús durant el govern de l’embarcació.

Exploració / Criteris d’aptitud

2.1 Agudesa audi tiva. / Els afectats de hipoacúsies, amb o sense audiòfon, de més de l’45 per 100 de pèrdua combinada entre les dues orelles, obtingut l’índex d’aquesta pèrdua realitzant audiometria tonal, només podran governar embarcacions en categoria de navegació “D”.

3. Sistema locomotor

Exploració / Criteris d’aptitud

3.1 Motilitat./ No hi ha d’haver cap alteració que impedeixi la posició sedent normal o un maneig eficaç dels comandaments i dispositius de l’embarcació o que requereixi per a això de posicions atípiques o fatigoses, les adaptacions, restriccions i altres limitacions a imposar en persones, embarcacions o de navegació es determinaran d’acord amb les deficiències que pateixi l’interessat degudament reflectides en l’informe d’aptitud psicofísica i avaluades en les corresponents proves pràctiques.

4. Sistema cardiovascular

A l’efecte de valorar la capacitat funcional, s’utilitzarà la classificació de la New York Heart Assotiation en nivells d’activitat física de la persona objecte de l’exploració. En el nivell funcional I s’inclouen aquelles persones l’activitat física habitual no està limitada i no ocasiona fatiga, palpitacions, dispnea o dolor anginós. En el nivell funcional II s’inclouen aquelles l’activitat física habitual està moderadament limitada i origina simptomatologia de fatiga, palpitacions, dispnea o dolor anginós. En el nivell III, hi ha una marcada limitació de l’activitat física habitual, apareixent fatiga, palpitacions, dispnea o dolor anginós després d’una activitat menor de l’habitual. El nivell IV suposa la possibilitat de desenvolupar qualsevol activitat física sense l’aparició de símptomes i la presència d’insuficiència cardíaca congestiva en repòs.

Exploració / Criteris d’aptitud

4.1 Insuficiència cardíaca. / No hi ha d’haver cap alteració que afecti la dinàmica cardíaca amb signes objectius i funcionals de descompensació o síncope.

No ha d’haver cap cardiopatia que origini simptomatologia corresponent a un nivell funcional III o IV.

4.2 Trastorns de l’ritme. / No ha d’existir cap trastorn de l’ritme cardíac que pugui originar una pèrdua d’atenció o una síncope en el patró de l’embarcació, excepte quan hi hagi antecedents taquiarítmia ventricular idiopàtica, amb informe favorable d’un especialista en cardiologia es podrà fixar un període de vigència inferior a el normal de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri mèdic.

No hi ha d’haver cap alteració de l’ritme que origini simptomatologia corresponent a un nivell funcional III o IV.

No hi ha d’haver utilització de pròtesis valvulars cardíaques o marcapassos, excepte després de transcorreguts tres mesos de l’aplicació de l’marcapassos o pròtesis valvular, amb informe favorable d’un especialista en cardiologia, es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb un període de vigència màxim de dos anys .

4.3 Coronariopaties. / No ha d’existir antecedents d’infart agut de miocardi durant els últims tres mesos.

No hi ha d’haver angina inestable, i en cas de patir angina estable, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà, com a màxim, d’un any.

No ha d’haver cap coronariopatia que origini simptomatologia corresponent a un nivell funcional III o IV.

4.4 Hipertensió ar terial. / No ha d’haver signes d’afecció cardiovascular, renal o endocrina que suposin risc viària, ni pressió arterial sistòlica superior als 200 mil·límetres de mercuri o diastòlica superior als 120 mil·límetres de mercuri.

4.5 Aneurismes. / No hi ha d’haver els cardíacs i arterials de grans vasos. S’admet la correcció quirúrgica d’aneurismes, sempre que hi hagi un resultat satisfactori de la mateixa i no hi hagi clínica d’isquèmia cardíaca. Quan les característiques d’aneurisma no impliquin risc elevat de trencament ni s’associïn a la clínica d’isquèmia cardíaca, amb informe favorable d’un especialista en cardiologia o cirurgià vascular es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb un període de vigència màxim de un any.

4.6 Arteriopaties perifèriques. / No hi ha d’haver les de caràcter obliterant que produeixin trastorns clínics importants amb oscil·lometria molt disminuïda.

4.7 Malalties venoses. / No hi ha d’haver trombosi venosa profunda.

5. Trastorns hematològics

Exploració / Criteris d’aptitud

5.1 Processos onco hematològics.

5.1.1 Processos so ficats a tractament quimioteràpic. / Transcorreguts tres mesos des de la finalització de l’últim cicle de tractament, amb informe favorable d’un Hematòleg, i sempre que en l’últim mes no hi hagi hagut anèmia, leucopènia o trombopènia severes es fixarà un període de vigència de tres anys, com a màxim, fins que transcorrin deu anys de remissió completa, igualment acreditada amb informe d’un Hematòleg.

5.1.2 Policitèmia Vera. / Si en els últims tres mesos no ha existit un valor d’hemoglobina major de 20 grams per decilitre, aportant informe favorable d’un Hematòleg, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà de dos anys, com a màxim.

5.1.3 Altres trastorns oncohematològics. / No s’admeten quan en els últims tres mesos s’hagin presentat anèmia, leucopènia o trombopènia severa o quan durant els últims sis mesos hi hagi hagut leucocitosi majors de 100.000 leucòcits per xl o trombocitosi majors de 1.000.000 plaquetes per xl., Presentant a més informe favorable d’un hematòleg, el període de vigència màxim serà de dos anys.

5.2 Trastorns no oncohematològics.

5.2.1 Anèmies, leucopènies, i trombopènies. / Animals anèmies, leucopènies o trombopènies severes o moderades de caràcter agut en els últims tres mesos, si es presenta informe favorable d’un hematòleg, en aquest cas es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb període de vigència de, com a màxim, dos anys.

5.2.2 Trastorns de coagulació. / S’admeten trastorns de coagulació que requereixin tractament substitutiu habitual si es presenta un informe favorable d’un Hematòleg, en aquest cas es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb períodes de vigència de, com a màxim, tres anys.

5.2.3 Tractament anticoagulant. / S’admeten aquells casos en què s’hagin produït descompensacions en l’últim any que hagin requerit de transfusió de plasma, si es presenta un informe favorable d’un Hematòleg, en aquest cas es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb períodes de vigència de, com a màxim, dos anys.

6. Sistema renal

Exploració / Criteris d’aptitud

6.1 Nefropaties. / Els malalts sotmesos a programes de diàlisi, amb informe favorable d’un Nefròleg, podran obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb període de vigència màxim de dos anys.

6.2 Trasplantament renal. / Els sotmesos a trasplantament renal, transcorreguts més de sis mesos d’antiguitat d’evolució sense problemes derivats del mateix, amb informe favorable d’un Nefròleg, podran obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut amb període de vigència màxim de tres anys.

7. Sistema respiratori

Exploració / Criteris d’aptitud

7.1 dispnees. / No ha d’haver dispnees permanents en repòs o d’esforç lleu.

7.2 Trastorns de la son. / No es permeten la síndrome d’apnees obstructives de la son, els trastorns relacionats amb el mateix, ni altres causes d’excessiva somnolència diürna.

7.3 Altres afeccions. / No ha d’haver trastorns pulmonars, pleurals, diafragmàtics i mediastínics que determinin incapacitat funcional, valorant el trastorn i l’evolució de la malaltia, tenint especialment en compte l’existència o possibilitat d’aparició d’crisi de dispnea paroxística, dolor toràcic intens o altres alteracions que puguin influir en la seguretat de govern de l’embarcació.

8. Malalties metabòliques i endocrines

Exploració / Criteris d’aptitud

8.1 “Diabetis mellitus”. / No hi ha d’haver “diabetis mellitus” que cursi amb inestabilitat metabòlica severa que requereixi assistència hospitalària. Sempre que sigui necessari el tractament hipoglucemiant s’haurà d’aportar informe mèdic favorable i, a criteri de l’facultatiu, es pot reduir el període de vigència. En el cas de tractament amb insulina, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà com a màxim d’un any.

8.2 Quadres d’hi poglucemia. / No hi ha d’haver en l’últim any quadres d’hipoglucèmia aguda ni alteracions metabòliques que cursin amb pèrdua de consciència.

8.3 Altres malalties endocrines, paratiroidees i adrenals. / No hi ha d’haver malalties endocrines amb simptomatologia, excepte si l’interessat presenta informe favorable d’un especialista en endocrinologia i el període de vigència s’ha de fixar segons criteri facultatiu.

9. Sistema nerviós i muscular

No hi ha d’haver malalties de sistema nerviós i muscular que produeixin pèrdua o disminució greu de les funcions motores, sensorials o de coordinació que incideixin involuntàriament en el control de l’embarcació.

Exploració / Criteris d’aptitud

9.1 Malalties encefàliques, medul·lars i de el sistema nerviós perifèric. / No hi ha d’haver:

Malalties de sistema nerviós central o perifèric que produeixin pèrdua o disminució greu de les funcions motores, sensorials o de coordinació.

Episodis sincopals.

Tremolors de grans oscil·lacions.

espasmes que produeixin moviments amplis de cap, tronc o membres.

Tremolors i espasmes que incideixin involuntàriament amb el control de l’embarcació.

9.2 Epilèpsia i crisis convulsives d’altres etiologies. / No es permeten quan hagin aparegut crisis epilèptiques convulsives o crisis amb pèrdua de consciència durant l’últim any.Si ha transcorregut més d’un any els afectats hauran d’aportar informe favorable d’un neuròleg en el qual es faci constar el diagnòstic, el compliment de l’tractament, la freqüència de crisi i que el tractament farmacològic prescrit no impedeix el govern de l’embarcació. El període de vigència d’el document acreditatiu de l’títol obtingut serà de dos anys com a màxim. En el cas d’absència de crisi durant els tres últims anys, el període de vigència és de cinc anys com a màxim.

En el cas d’antecedent d’altres trastorns convulsius primaris o secundaris deguts a consum de medicaments o drogues o postquirúrgic, s’haurà d’acreditar un període lliure de crisi de, al menys, sis mesos mitjançant un informe neurològic.

9.3 Alteracions de l’equilibri. / No ha d’haver alteracions de l’equilibri (vertígens, inestabilitat, mareig, desmai) permanents, evolutius o intensos, ja siguin d’origen otològic o d’un altre tipus.

9.4 Accident is quémico transitori. / No s’admeten els atacs isquèmics transitoris fins transcorreguts, al menys, sis mesos sense símptomes neurològics. Els afectats hauran d’aportar informe favorable d’un especialista en neurologia en el qual es faci constar l’absència de seqüeles neurològiques. Quan, excepcionalment, i amb dictamen favorable d’un especialista en neurologia, les seqüeles neurològiques no impedeixin l’obtenció o renovació, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà com a màxim d’un any.

9.5 Accidents is quémicos re concurrents. / No hi ha d’haver accidents isquèmics recurrents.

10. Trastorns mentals i de conducta

L’adequada aplicació de la normativa i la determinació de l’acompliment de l’criteri legal específic de competència o discapacitat de l’individu requereix, a més del diagnòstic clínic, informació addicional sobre el deteriorament funcional de la persona i sobre com aquest deteriorament afecta les capacitats particulars en qüestió. Per garantir aquests extrems es requerirà el dictamen favorable d’un Neuròleg, d’un psiquiatre, d’un Psicòleg o de més d’un d’aquests facultatius, depenent de el tipus de trastorn.

Exploració / Criteris d’aptitud

10.1 Delirium, de mencia, trastorns amnèsics i altres trastorns cog noscitivos. / No ha d’haver supòsits de delirium o demència. Tampoc s’admeten casos de trastorns amnèsics o altres trastorns cognoscitius que suposin un risc per a la navegació. Quan, excepcionalment i amb dictamen favorable d’un neuròleg o psiquiatra, no impedeixin l’obtenció o renovació, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà com a màxim de sis mesos.

10.2 Trastorns men tals deguts a malaltia mèdica no classificats en altres apartats. / No ha d’haver trastorns catatònics, canvis de personalitat agressius, o altres trastorns que suposin un risc per a la seguretat de la navegació. Quan, excepcionalment i amb dictamen favorable d’un neuròleg o psiquiatra, no impedeixin l’obtenció o renovació, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà com a màxim de sis mesos.

10.3 Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics . / No ha d’existir esquizofrènia o trastorn delirant. Tampoc s’admeten altres trastorns psicòtics que presentin incoherència o pèrdua de la capacitat associativa, idees delirants, al·lucinacions o conducta violenta, o que per alguna altra raó impliquin risc per a la seguretat de la navegació. Quan, excepcionalment i amb dictamen favorable d’un Psicòleg o psiquiatre, no impedeixin l’obtenció o renovació, el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut serà com a màxim d’un any.

10.4 Trastorns de l’estat d’ànim . / No ha d’haver trastorns greus de l’estat d’ànim que comportin alta probabilitat de conductes de risc per a la pròpia vida o la dels altres. Quan, excepcionalment, hi hagi un dictamen d’un psiquiatre o psicòleg favorable a l’obtenció o renovació, es pot reduir el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri facultatiu.

10.5 Trastorns di sociativos. / No s’han d’admetre aquells casos que suposin risc per a la seguretat de la navegació. Quan, excepcionalment, hi hagi un dictamen d’un psiquiatre o psicòleg favorable a l’obtenció o renovació, es pot reduir el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri facultatiu.

10.6 Trastorns de la son d’origen no respiratori . / No s’admeten casos de narcolèpsia o trastorns de hipersòmnies diürnes d’origen no respiratori, ja siguin primària, relacionades amb un altre trastorn mental, malaltia mèdica o induïdes per substàncies. Tampoc s’admeten altres trastorns de l’ritme circadià que suposin risc per a l’activitat de navegar.En els casos d’insomni es prestarà especial atenció als riscos associats a l’possible consum de fàrmacs. Quan, excepcionalment, hi hagi un dictamen facultatiu favorable a l’obtenció o renovació, es pot reduir el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri facultatiu.

10.7 Trastorns de la personalitat. / No ha d’haver trastorns greus de la personalitat, en particular aquells que es manifesten en conductes antisocials amb risc per a la seguretat de les persones. Quan, excepcionalment, hi hagi un dictamen d’un psiquiatre o psicòleg favorable a l’obtenció o renovació, es pot reduir el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri facultatiu.

11. Trastorns relacionats amb substàncies

Seran objecte d’atenció especial els trastorns de dependència, abús o trastorns induïts per qualsevol tipus de substància. En els casos en què es presentin antecedents de dependència o abús, es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut per al govern d’embarcacions d’esbarjo sempre que la situació de dependència o abús s’hagi extingit després d’un període demostrat d’abstinència i no existeixin seqüeles irreversibles que suposin risc per a la seguretat de la navegació. Per garantir aquests extrems es requerirà un dictamen favorable d’un psiquiatre, d’un Psicòleg, o de tots dos, depenent de el tipus de trastorn.

Exploració / Criteris d’aptitud

11.1 Depenen cia i / o abús de l’alcohol. / No s’admet l’existència de dependència i / o abús d’alcohol. Tampoc s’admeten casos d’antecedents de dependència en els quals la rehabilitació no estigui degudament acreditada. En els casos d’existir antecedents de dependència i / o abús amb informe favorable a l’obtenció o renovació, es pot reduir el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri facultatiu.

11.2 Consum ha bitual de drogues i medicaments. / No s’admet el consum habitual de substàncies que comprometin l’aptitud per a governar embarcacions sense perill, ni el consum habitual de medicaments que, individualment o en conjunt, produeixin efectes adversos greus en la capacitat per governar embarcacions. Quan, excepcionalment amb informe mèdic favorable, el medicament o medicaments no suposin un risc per a la navegació es pot obtenir o renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut, reduint, si escau, el període de vigència segons criteri facultatiu.

11.3 Dependència de drogues i medicaments. / No s’admet la dependència de drogues o medicaments. Si hi ha antecedent de dependència, la rehabilitació ha d’acreditar-se degudament. En els casos d’existir antecedents de dependència de drogues o medicaments, amb informe favorable a l’obtenció o renovació, es pot reduir el període de vigència de el document acreditatiu de l’títol obtingut segons criteri facultatiu.

12. Aptitud perceptiu-motora

Quan, segons el criteri facultatiu, els indicis de deteriorament aptitudinal detectats a partir dels

predictors utilitzats resultin dubtosos per determinar la incapacitat per governar embarcacions amb seguretat, podrà requerir-se la realització d’exploracions complementàries i, fins i tot, la superació d’una prova pràctica de navegació orientada a la comprovació de les aptituds esmentades en el corresponent informe.

Amb caràcter general, el facultatiu tindrà en compte les possibilitats de compensació de les possibles deficiències considerant la capacitat adaptativa de l’individu.

Exploració / Criteris d’aptitud

12.1 Estimació de el moviment. / No s’admet cap alteració que limiti la capacitat per adequar-se amb seguretat a situacions de navegació que requereixin estimacions de relacions espai-temporals.

12.2 Coordinació visomotora. / Alteracions que suposin la incapacitat per adaptar-se adequadament a el manteniment de la trajectòria de l’embarcació. Es podrà autoritzar al govern d’embarcacions amb pilot automàtic, prèvia avaluació en les corresponents proves pràctiques. En els casos d’obtenció, es tindrà en compte la capacitat d’aprenentatge psicomotor.

12.3 Temps de reaccions múlti ples. / No s’admet alteracions greus en la capacitat de discriminació o en els temps de resposta.

12.4 Intel·ligència pràctica. / No s’admeten casos en què la capacitat d’organització espacial resulti inadequada per a la navegació.

13. Altres causes no especificades

Quan es dictamini la incapacitat per governar embarcacions d’esbarjo per alguna causa no inclosa en els apartats anteriors, es requerirà una justificació particularment detallat i justificat amb expressió de el risc avaluat i de la deterioració funcional que a judici de l’facultatiu impedeix el govern de l’embarcació.

Exploració / Criteris d’aptitud

13.1 Altres causes no especificades. / No s’ha d’obtenir ni renovar el document acreditatiu de l’títol obtingut a cap persona que pateixi malaltia o deficiència no esmentada en els apartats anteriors que pugui suposar una incapacitat funcional que comprometi la seguretat de la navegació a l’governar una embarcació, excepte si l’interessat acompanya un dictamen facultatiu favorable. El mateix criteri s’estableix per a trasplantaments d’òrgans no inclosos en el present annex. Quan no impedeixin l’obtenció o renovació i els reconeixements periòdics a realitzar siguin per un període inferior a el de vigència normal de el document acreditatiu de l’títol obtingut, el període de vigència s’ha de fixar segons criteri facultatiu.

Annex II

Contingut de l’examen teòric

Temps mínim: Quaranta-cinc minuts.

Test de vint preguntes, de les quals cal respondre correctament el 70 per 100 globalment a excepció de les cinc preguntes de el Reglament de Abordatges de les que no es poden fallar més de dos.

el test es repartirà en els següents grups:

Tres preguntes sobre Nomenclatura Nàutica.

Tres preguntes sobre Seguretat.

Quatre preguntes sobre navegació.

Tres preguntes sobre Propulsió a Motor o Vela (depenent l’opció escollida).

cinc preguntes sobre el Reglament de Abordatges.

Una pregunta sobre Abalisament.

Una pregunta sobre Legislació.

PROGRAMA PER A l’OBTENCIÓ dE L’AUTORITZACIÓ FEDERATIVA

PER AL MANEIG d’embarcacions d’esbarjo

Matèries comunes a vela i motonàutica

1. Nomenclatura nàutica:

1.1 Dimensions. Conceptes d’eslora, màniga i calat.

1.2 Parts de l’embarcació. Proa. Popa. Línia de flotació. Costats. Babord. Estribord. Obra viva, obra morta, coberta i sentina.

1.3 Estructura, accessoris i elements auxiliars: quilla, passamans, timó, hèlix, embornals, cornamuses i bites.

1.4 Elements d’amarratge i fondeig: Cap, chicote, si, gassa, ferm i volta. Norai, morts, boies, defenses, gafa. Concepte d’àncora, rezón, fondejar, llevar i garrear.

2. Seguretat:

2.1 Precaucions per no perdre la flotabilitat: aixetes i taps de fons. Botzina. Desguassos i embornals. Mitjans de buidatge per a embarcacions que naveguin a una distància màxima de quatre milles de la costa.

2.2 Emergències: Home a l’aigua, maniobra per lliurar a l’nàufrag de les hèlices, maniobra de recollida. Maniobres de donar i prendre remolc. Risc a l’fer combustible. Vessaments. Gasos explosius en espais tancats. Governar a la mar amb mal temps.

3. Navegació:

3.1 Concepte dels perills per a la navegació: baixos, que vetllen. Concepte de milla nàutica i nus.

3.2 Navegació en aigües poc profundes: Calats. Precaucions amb banyistes i bussejadors. Precaucions a l’entrar en aigües no abalisades.

3.3 Planificació d’una sortida: Autonomia en funció de l’consum. Previsió meteorològica.

4. Propulsió:

4.1 Característiques dels motors forabord i dentrofueraborda, interior i propulsió a turbina, quant a la seva instal·lació.

4.2 Instruments de control i comandaments de maniobra de l’motor.

5. Conveni internacional per prevenir els abordatges:

Regla 3: Definicions.

Regla 5: Vigilància.

Regla 6: Velocitat de seguretat.

Regla 7: Risc d’abordatges.

Regla 8: maniobra per evitar els abordatges.

Regla 9: Canals estrets.

Regla 12: Dret de pas entre embarcacions a vela.

Regla 13: Situació d’abast.

Regla 14: Situació de volta trobada.

Regla 15: Situació d’encreuament.

Regla 16: Maniobra de qui cedeix el pas.

Regla 17: Maniobra de qui segueix a rumb.

Regla 18: Obligacions entre categories d’embarcacions.

Regla 19: Conducta de les embarcacions amb visibilitat reduïda.

6. Abalisament:

6.1 Marques laterals de dia, regió “A”: significat i identificació.

6.2 Marca de perill aïllat: significat, forma, topall i color.

7. Legislació:

7.1 Atribucions d’aquesta titulació.

7.2 Zones prohibides o amb limitacions a la navegació. Platges (senyalització), penya-segats. Limitacions a la navegació establertes en els reglaments de policia de ports.

Matèries per a l’autorització a vela

Tecnologia vèlica:

Aparell: concepte d’aparell, arboradura . pals, tangó, botavara.

Eixàrcia: Concepte de eixàrcia, obencs, stays, drisses, escotes, amantillos, contres.

Espelmes: Conceptes d’espelmes, punys, sabre, vela major , floc, gènova, spinnaker.

Propulsió a vela: amurat a estribord ia babord. Navegar de través, a un llarg, en popa o empopada. Guanyar sobrevent. Brodada. Flamejar. Caure. Rínxols. Enrotlladors.

Prendre rínxols. Virar. Virada per avant i virada per rodó. Trabujar.

Seguretat : Bolcada . Home a l’aigua . Desarbole . Ruptura de timó .

ANNEX III

Model de sol·licitud

Sol·licitud de participació en proves per a l’ obtenció de l’autorització federativa que habilita per al govern d’embarcacions d’ esbarjo

Cognoms :

Nom :

Document nacional d’identitat:

Data de naixement :

Domicili : Carrer o plaça :

Localitat :

Província :

Codi postal :

Localitat d’examen :

Voleu examinar-se per obtenir l’autorització federativa de la federació,

pel que sol·licita se li permeti participar en la convocatòria de ,

a celebrar el

en , d de 199

Signatura

Documentació aportada :

Dues fotografies.

Fotocòpia de el document nacional d’identitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *